Sari la conținut

Editura Cartea Aromãnã

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Editura Cartea Aromãnã easte unã editurã tsi easte sum cumãndisire di D-l Tiberius Cunia.

Pi limba armãneascã

[alâxire | modificare sursă]

Nicolae Batzaria – Pãrãvulii – 1989

Dina Cuvata – Zghic di Moarti 1989

Nushi Tulliu – Puizii – 1989

George Murnu – Bair di Cãntic Armãnesc -1989

Constantin BelemaceDimãndarea pãrinteascã – 1990

Dina Cuvata – Sãrmãnitsa – 1990

Ilie A. Ceara – Nichita Turnari – 1991

Nicolae C. Velo – Shana shi Ardirea-a Gramostiljei – 1991

Cola Caratanã – Ashteptu Soarili – 1991

George M. Merca – Livãdzli – Vatrã Armãneascã – 1991

Thiuhari Mihadashlu – Botsli di Didindi – 1992

Dumitru S. Garofil – Cãntitsi di-a Paplui Mitra – 1992

Nico Ogeacli – Chisã shi Colise -1992

Vanghea Mihanj-Sterghiu – Trãdzeri – 1992

Elena Stere & Mariana Bara – Frãmturi di Banã – 1993

Tulliu Carafoli – Pirushana shi Furljii – 1993

Zicu Araia – Fudzi Haraua di la Noi

Nushi Tulliu – Murmintsã fãrã Crutsi – 1993

Kira I. Mantsu – Steauã di Dor – 1994

Andreilu-al Bagavu – Carti di Aleadziri – 1994

Tu editsiuri paralele : armãneascã-romãneascã

[alâxire | modificare sursă]

Pi limba romãneascã

[alâxire | modificare sursă]
  • T. Cunia 107 Britain Road, Fayetteville, NY 13066-1807, USA
  • D. S. Garofil Str. Ioan Borcea Nr. 38 Custantsa, Cod 8700. Romãnia

Transpuniri pri Limba Armãnã

[alâxire | modificare sursă]

Lucian Blaga - Puizii alepati - Transpuniri pri Limba Armãnã Ionel Zeana - 1995