Sari la conținut

Dina Cuvata

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Dina Cuvata (Dimo N. Dimchev, Димо Н. Димчев) easte scriitor, traducãtor shi publitsistu armãnescu.

Easte faptu pi data di 9 Alunar, anlu 1952, tu hoarã Dubrushana, ningã Shtip, tu Republica Machedonia. Sculii primarã bitisi tu hoarã-a lui, sh-deapoea tu hoarã Treili Shopati, ningã Shtip. Tu Shtip bitisi ghimnazii, sh-tu anlu 1978 fãtsea studii di economii pi Univerzitatea Ay. Chiril sh-Metodiu di Scopia. Lucrã tu Casa di modã "Astibo" di Shtop, a curi lj-eara bursier, a di pi 1 di Yizmaciunji anlu 1979 tricu s-lucreadzã la Fabrica ti yilii shi cristaluri "Staclarnitsa" di Scopia. Dit anlu 1995 ira la lucru la Radiolu machidunescu - redactsia ti emisiili p limba-armãneascã iu armãnã pãnã tu penzii.

Easti membru di Sutsata-a scriitorlor di tu Republica Machedonia, shi prezidentu-a sutsatãljei armãnescã "Unia ti culturã-a Armãnjlor dit Machidunii". Ira prezidentu shi-a Asotsiatsiiljei armãneascã Pitu Guli di Scopia, fondator shi Secretar a Pãrtiiljei Sotsial-Democratã a Machiduniiljei, fondator shi protlu prezidentu a Ligãljei a Armãnjlor dit Machidunii, easti membru a Uniiljei-a traducãtorlor dit Machidunii, membru di tinjii la Uniunea-a Scriitorlor dit Rumãnii, membru fondator la Comitetlu Helsinchi ti-Ndreptul a Omlui a Machiduniiljei tu numa-a Armãnjlor.

Lucrã ti Armãnamea cu suflitlu tut shi sã-mpulisi limba armãneascã s-hibã pricãnãscutã ca limba-ahoryea sh-nu ca dialectu-a limbãljei rumãneascã a curi lj-dzãsi "valahuteascã".

Cãrtsã shi tradutsiri pi-armãneashti[alâxire | modificare sursă]

 • Carabeu lai carabeu, Lilici dit lirica armãneascã gràmusteanã, Minerva, Bucureshci, 1985
 • Zghic di Moarti - Editura Cartea Aromãnã, 1989.
 • Sãrmãnitsa (prozã shcurtã)Editura Cartea Aromãnã, 1990.
 • Dimãndarea pãrinteascã, Constantin Belemace shi Dina Cuvata, Editura Cartea Aromãnã, 1990.
 • Sãmta umuti: puizii, Editura Orient-Occident, 1993.
 • Abetsedar Armãnescu, Dina Cuvata, Mitra Garofil, shi Dionisii Papatsafa, Sammarina, 1994.
 • Sãmta liturghii a Sãmtului Oani gura di malãmã ti cor misticat, deadun cu Iane Cogeabashia Sutsata-a Armãnjlor Santa Dzurdzu, Shtip, 1995
 • Cãntarea-a Cãntãrlor, Editura Orient-Occident, 1996.
 • Scumpã-i dada, Shtip, 1996.
 • Voi Armãnji Machidunits, Scopia, 1998
 • Pirifan hilj di picurar, Scopia, 1999
 • Armãnã, Petru Vulcan shi Dina Cuvata, Editura Cartea Aromãnã, 1996.
 • Carol Voitila, Bãsearica, Shtip 1996
 • Gramustea-a noastã mãratã, Dina Cuvata, UCAM, 1997
 • Catehizmul a crãshtinului ortodoxu, di Irneu Motropolit a Moldovãljei sh-a Suceavãljei
 • Limba strãausheascã, Tashcu Bongu, editsii-ndreaptã di Dina Cuvata, UCAM, Scopia, 1998
 • Firdousi, Shah-name, UCAM, Scopia, 1999
 • Cãnticlu-a ashcheriljei al Igor, UCAM, Scopia 1999
 • Iazmatar: armãnipseari, Kiro Dandarot, 2000.
 • Bodler, Harishea puvrii (bilingvã), UCAM, Scopia, 2000
 • Tristanlu-atsel zurlul (bilingvã), UCAM, Scopia, 2000
 • Picurarlu Di La Pind: Antologhiea-a Puiziiljei Armãneascã, Sec. XIX Shi XX, Unia ti cultura-a Armãnjlor dit Machidunii (UCAM), 2001.
 • Divina Comedii, Dante Alighieri, UCAM, 2001.
 • Psalmili al David, UCAM, Scopia 2001.
 • Colindi (dupã G. Breazul), UCAM, Scopia 2001
 • Scriitori armãneshtsã = Aromanski pisateli = Wlachs writers, Scopia: Unia ti cultura-a Armãnjlor dit Machidunii, 2001.
 • Cari-i Dumnidzãlu? = Cursu-a Bibliiljei, introductsii, 2001
 • D. Constantinescu, Biografiea (bilingvã), UCAM 2002
 • Vangheljlu dupã Luca, UCAM, 2002
 • Verghiliu, Eneida, UCAM, 2003
 • Cornilie Sãbãreanu, Ãndrepturli-a Armãnjlor dit Machidunii ti-unã bãsearicã natsionalã UCAM, Scopia, 2003
 • S-nã achicãsim - carti di converzatsii pi machiduneashti - armãneashti - turtseashti shi arbisheashti tu colaborari, UCAM, Scopia 2002
 • Cãnticlu-a Nibelundzãlor, UCAM, Scopia, 2004
 • Bibliea: Sãmtã Scriptura, Uniea ti cultura-a Armãnjlor dit Machidunii, 2004.
 • Multsa earam folclor armãnescu trilinva, UCAM Scopia 2004
 • Calea-mbar - antologhii-a puiziiljei armãneascã trilingvã, UCAM Scopia 2004
 • Homer, Odisea, UCAM, Scopia 2005,
 • Dictsionar armãnescu-machidunescu, Scopia UCAM 2006
 • Jean-Claude Faveyrial, Catehizis armãnescu (protuzbor shi adrari di editsii), UCAM Scopia 2008
 • Dictsionar machidunescu-armãnescu, Scopia, UCAM 2009
 • Capidan Ververa, Antologhii-a prozãljei shcurtã-armãneascã, Scopia, 2010
 • Cartea-a Chirolui (tu colab.), Scopia, UCAM, 2011
 • M. Gh. Samarineanu, Golgota-armãneascã, Scopia, UCAM, 2011
 • Bat cãmbànjli, Dina Cuvata, UCAM, Scopia, 2009
 • Eta di azã, Dina Cuvata, UCAM, Scopia 2013
 • Vãtãmarea al Shtefan Mihaileanu, Petru Vulcan, editsii-ndreaptã di Dina Cuvata, UCAM, Scopia 2018
 • Cãntits fureshtsã dit Gãrtsii tu cari sã zburashti ti-armatulàdz Armãnji, UCAM, Scopia, 2019

Riviste shi gazeti[alâxire | modificare sursă]