Constantin Belemace

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sari la navigare Sari la căutare

Constantin Belemace easte cunuscut shi ca trubadurlu armãnescu, ti scriare-a nai ma importantului cãntin armãnescu "Dimãndarea pãrinteascã" tu Bucureshci tu anlu 1888. Familia al Belemace didea multsã martyri armãneshci, anamisa di cai easte shi preftulu Haralambie Balamaci di tu Arbinishie cai le-fundã protsle sculiur armãneshci shi arbinisheshci tu Arbinishia. Constantin Belemace easte faptu Molovishci, ningã Bitule pi 1 di Avgustu 1844 shi ãnveatsa sculia primarã tu hoara-a lui, a dupu atsea fudzi ãn Biligrad ta s-u continueadzã educatsia. Tu anlu 1837, nãs fudzi Bucureshci iu u-disfeatsi restaurantulu "Machedonia", loc iu va s-adunã inteleghentsia armãneascã tu Romãnia, anamisa di cai shi: Andreilu al Bagav, propagatorlu romãnescu Apostol Mãrgãrit, Tashcu Bongu Iliescu, sh.a. Anlu 1890 Belemace s-toarnã tu Machedonia, shi tu Bitule easte bãgat ti economistu tu Litseulu armãnescu dit Bitule. Muri Bitule pi 21 di Mai 1932 shi ira ãngrupat pi "Mirmintsãle armãneshci" di Bitule.

Cu fundare-a protsle statur shi sutsãts armãneshci, "Dimãndarea pãrinteascã" al Belemace s-proclãmã ca "Hymna" a Armãnjlor.

Dimãndarea pãrinteascã[alâxire | modificare sursă]

Pãrinteasca dimãndari
Nã sprigiurã cu focu mari
Frats di dadã shi di tatã
Noi, Armãnji di eta toatã.
Di sum plocile di murmintsã
Grescu a noshci bunj pãrintsã:
Nathimats mãri s'aibã ãn casã
Cai di limba lui s'alasã
Cai sh alasã limba lui
Slu ardã pira focului
Si s'dirinã yiu pri loc
Sãi si frigã limba ãn focu.
Nãs ãn vatra-lj pãrinteascã
Pi fumealjã snu sh'hãrseascã
Di fumelãi curunji snu bashi
Njic ãn leagãn snu ãnfashe.
Cai fudzi di a lui mumã
Shi dit pãrinteascã-lj numã
Fugã'i doara Domnului
Shi dultseamea somnului!

Puizii[alâxire | modificare sursă]

  • Dimãndarea pãrinteascã, Picurarlu, Picurarlu cãtã vruta lui, Toamna tu arnjiu, Unu cãnticu, Aushlu cãrvãnaru, Cãcotlu, Codrughionlu, Curnicea, La munti, Hoara, Ti tsi caftu mini tãtseari, Cãlgãritsa, Pãrearea di arãu, Dorlu, Mulovishtea, Albili sh mushatili.

Publicatsiur[alâxire | modificare sursă]

  • Tu "Antologhia armãneascã" al Tache Papahagi dit anlu 1922
  • Dimãndarea pãrinteascãEditura Cartea Aromãnã - 1990
  • Константин Белемаче „Автобиографија“ (tradutsire pi limba machedoneascã), Unia ti Culturã-a Armãnjlor dit Machedonia
  • Constantin Belemace "Autobiografia" Comuna Armãneascã "Frats Manakia" dit Bitule, 2007

Izvuri di Nuntru[alâxire | modificare sursă]

Izvuri di Nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Alti[alâxire | modificare sursă]

Biblioyrathilj[alâxire | modificare sursă]