Sari la conținut

Nicolae Batzaria

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Nicolae Batzaria

Cu foartica

Eara dol'i: nâsu sh-nâsa Ma di cându s-cunuscurâ Albâ dzuâ, ca dunjeaua, Pân' atumtsea nu vidzurâ.

Sh-eara-ndreptu nâs crishtinlu; Ma-ndisi muljeari laie. Dzâcu aushl'i că nu-i ghini S-ljeai-nveastâ cu sivdaie.

Nu tsânea, mâratlu, minti S-hibâ dolji pi unu zboru: - Lji-avea intratâ ali Evâ Draclu-atselu cu unu cicioru.

Dzâtsea omlu "easti albâ", Easti "laie" nâsa strigâ. "Ai, muljeare, hearbi carnea"; Nâsa, tr-oarâ tra si-u frigâ. Ma, de, omlu tsi vrea s-facâ? Tatsi,-aravdâ, hunipseashti. Nicuchirâ cu cârunâ: Ni si-alasâ ni s-lâiashti. Sh-cumu vâ dzâcu, sh-imna doilji; S-dutsea, vahi, tu vbrâ hoarâ. Shi stâturâ la livadi Si s-dicurmâ theamâ oarâ. Eara vearâ, ca Sum-Chetrulu. Criscu iarba mari, mari, Avea-agiumtâ, cumu s-veadi, S-hibâ bunâ trb tâljeari. "Vedz, nveastă", dzâtsi omlu, "Vedz tsi iarbâ prucupsitâ, 'Nâ stâmânâ shi-aidi coasa, Cumu va s-cadâ-arucutitâ!" "Tsi, bârbate, ts-fudzi mintea? Nacâ vrei s-ts-arâdz di mini? Nu cu coasa s-talji iarba, Ma cu foartica, crishtine!" "Dumnidzălu si-nji ts-u-aducâ! Tutu anapuda va s-greshtsâ. Ia, ljea foartica, s-videarimu, Cumu va s-pots s-u cusueshtsâ?!" "Tora tini nu mi-nveatsâ. Io tsâ dzbcu sh-nica nâ oarâ: Că cu foartica u talji; Ashi fatsi-ntreaga hoarâ!"

"Bre, cu coasa, uryisită! Cui vrei oclji si-lji scots?" "E cu foartica, bârbate; Strigâ tini câtu s-pots!" "Nu si-aravdâ" dzbtsi omlu! Vini suflitlu la nari. "Ia grea ghini, dzâ cu coasa, Yinu pri minti, lea muljeare!" Ma muljearea - ts-aflashi omlu! "Nu cu coasa, nu shi nu!" Nu vrea s-dzâcâ, blâstimata; De, uryia lji-u putu. "S-ti ljea draclu, nathimatc, Altâ halâ nu-i cu tini: Va ti necu, s-tsâ ljiai zverca Shi si-ascap un'-oarâ ghini!" Unâ dzâsi shi ts-u-arucâ Tu-unâ baltâ cama mari. "Aidi, du-ti la tuts dratslji, Ghidi capu ca di muljeari!" S-dusi, s-dusi, u lo apa, Pân' di gushi i nicatâ. "Dzâ cu coasa" strigâ omlu; "Dzâ ca s-eshtsâ ascbpatâ!" Ma muljeare mutâ mâna Shi ca foarticâ u minâ "Nu cu coasa, crechi, bârbate!" Sh-cadi-nghiosu, tu balta-mplinâ.

  • Lucru di chirutu, Shi ashi s fatsi, Yislu alu Costa, Vaca alu Cole, Avea capu Cole, Videa tãpiili, Nu spunets la mnjeri, Fure fure nu tsã arshini, Vedz cu bunlu bre crishtine, Vedz cã scrie amirãlu, Vor s mãritã moashili, Cu foartica, Nu si acatsã armãnlu, Aroshi suntu di sãndzã, Chita la bãsearicã, Iasti unã cu catilu, Iara ntregu ca tini, Poarca preftului, Muritslj ghini.

Izvuri di Nuntru

[alâxire | modificare sursă]

Izvuri di Nafoarã

[alâxire | modificare sursă]

Biblioyrathilj

[alâxire | modificare sursă]