Mariana Bara

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search

Limba Armãneascã Vocabular sh Stil, Editura Cartea Universitarã, Bucureshci 2007[alâxire | modificare sursă]

  • "Pistipsescu câ steaua armânamiei easti shi steaua a limbâljei a ei: cara s-acâkiseascâ minarea modernâ a banâlei, cari caftâ dishcljideari, sensuri shi seamni nali, tsi va s-li lomu ditu limbili evropeani shi maxusu neolatini, shi cara s-u lucreadzâ cafi unu di noi aestâ limbâ cu hãrli a ei, tsi vidzumu câ nu suntu putsâni, armânamea ari yinâtoru shi nu va skearâ. Tuts shtimu câ limba shi cultura criscutâ tu aestâ limbâ nâ da identitatea, s-nu n-aspâremu di alâxirili a kirolui, câ shi limba prindi s-u adâvdzemu cu nali zboarâ, aclo iu u caftâ civilizatsia, ashi cumu portul shi arada a casilor li alâximu. Altâ turlii, va s-bânãmu ca tu unâ insulâ, ca tu unâ rezervatsii tsi nu poati s-creascâ ti etili tsi yinu."[1]

Teză di Doctorat[alâxire | modificare sursă]

  • Lexicul latin moştenit în aromână - din perspectivă romanică, Bucureșci : Academia Română, 1999.

Operi[alâxire | modificare sursă]

  • "Limba armaneasca - Vocabularu sh Stilu" Bucureschci 2007

Puizii[alâxire | modificare sursă]


Noturi[alâxire | modificare sursă]

  1. Limba Armãneascã Vocabularu sh Stilu, Editura Cartea Universitara, Bucureshci 2007 ISBN 978-973-731-551-9.


Izvuri di Nuntru[alâxire | modificare sursă]

Izvuri di Nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Alti[alâxire | modificare sursă]

Biblioyrathilj[alâxire | modificare sursă]