Ioryi Murnu

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search
Placă comemorativă la casa dit București, tu cari bână Ioryi Murnu dit anlu 1913, pânâ la moarti.

Ioryi al Murnu (numa româneascâ: George Murnu1 di Ianar 1868, Veryia, faptu tu Amirăria Otomanâ, tora tu Gârția, muri 17 di Brumar 1957Bucureșci ira profesor la Universitate, arheolog, istorician, traducâtor și poet armânescu.

Dupu bitisire-a sculiil'ei armâneascâ Bitule, tora tu REIM nâs s-duse România, pi studii tu Bucureșci. Pi ilichie di 25 di-an', anlu 1893, Ioryi Murnu ira bâgat ti profesor la Universitatea di Iași, România, și âl-ira datâ stipendia s-hibâ pitricut Ghermânia, Munchen și dupu-ațea s-turna România cu doctorat di filologhia. Dupu ațea ahurhi s-lucrascâ multu și ira bâgat ca profesor di arheologhie la Universitatea di Bucureșci.

Anlu 1909 ira bâgat ti director a Muzeului Național ti Arheologhia di Ministeriatlu ti Instrucția Publicâ și Confesie relighiozâ.

Murnu le-traduți pi limba românescâ Odiseia și Iliada. Nâs idhyia ași scria și lucre-a lui di poezia (cu topica pastoralâ), ș-pi rumâneașce ș-pi armâneașce, dialectu di Veryia.

Murnu u-dide susțânire-a lui ti Conducâtorlu armânescu a Prințipatlui di la PindAlciviadi Diamandi. Dupu bitisire-a Dheftherlui Polim di Lume, Murnu nu ira bâgat sum xitâxire legalâ - poate ti prestijlu și ilichia

Nâs ira aligat ca membru âmplin di Academia rumânescâ. Azâ unâ stradâ pi portu rumânescu pi Amare Alae di Mangalia (jud. Constanța) și hoara 23 August (jud. Constanța) u-are numa a lui.

Casa dit București alu Ioryi Murnu.

Puizii[alâxire | modificare sursă]

  • Grailu armãnescu, Trã armãnami, Ti vruta, Nu plãndzi, Akimari, Dorlu a gionilui, Doru di vruta, Bana, Pãriguria, Miraki, Mãrazi, Sãmbãta mortsãloru, Vruta alu Gioga, Veria, Picurarlu, Sirma, Toamna cãndu fugu armãnji tu arnjiu, Plãnguti ti soia noastã, Sghicu di moarti, Jalea di xinitie, Lãndura, Miha sh furlu, Aumbra, Cãnticlu alu Done, Chita sh Burã.

Vivliuri di Ioryi Murnu[alâxire | modificare sursă]

Zboarã al Ioryi Murnu[alâxire | modificare sursă]

Ich wurde geboren zu Karaferia (Berrhoea) in Makedonien am 1. Januar 1868. Meine Gymnasialstudien machte ich, an dem rumänischen und griechischen Gymnasium in Monastir (Bitolia); nach der Absolutorialprüfung (1888) übersiedelte ich mit meinen Eltern nach Budapest, wo ich die dortige Universität ein Semester besuchte. Im Herbst 1889 bezog ich die Universität Bukarest und nach dreijährigen Studien an der philosophischen Fakultät, bezw. in der historisch-philologischen Sektion, bestand ich mein Lizenzexamen. Ein Jahr später wurde ich von der rumänischen Staatsregierung zum Professor des Griechischen in Jassy ernannt. Ein amtlicher Urlaub ermöglichte es mir zur Fortsetzung meiner Studien vier Semester an der Universität München zuzubringen; daselbst hörte ich Vorlesungen bei den Herren Professoren Dr. K. Krumbacher, Dr. v. Christ, Dr. Lipps und Dr. Furtwängler, welchen ich auch an dieser Stelle meinen ergebensten Dank ausspreche.

Izvuri di Nuntru[alâxire | modificare sursă]