Bitule

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Locatsia ali Bitule tu Republica ali Machedonia
Bisearica Catholicã tu Bitule

Bitule (mak.Битола) easte cãsãbã tu Republica ali Machedonia iu are cama mare contsentratsia di Armãnj. Tu Bitule functsionedzã Comuna Armãneascã "Frats Manachia" shi tu bisearicã armãneascã, tu mãhãlãlu armãnescu, "Ay. Constantin shi Elena" s-tsãnã yiavase pi Limba armãneascã. Tu Bitule idhyia ashi s-aflã nai ma mãrle Mirmintsã Armãneshci (Tsimitiriu armãnescu) aprope di comunã Bucovo.

Armãnji tu Bitule vinirã dupu arsire ali Moscopole di Arbinishii a depoia vinirã shi familiur di Gramoste. Ca shi tu Crushuva shi tu Bitule, Armãnji s-misticarã shi formarã dialectulu di Bitule cai easte multu aprope cu dialectulu di Crushuva, alla tu loc di vocala di sone, "-e" thi easte caracteristicã ti Crushuva, tu Bitule u-aflãm "-i" (ex. lapte - lapti). Formã "-ci" easte cama caracteristicã shi s-ufilizeashce tu loc di "ti" (lucreashce - lucreashci - lucreashti). Dhifthonghile armãnã dishclji shi s-alãxescu cu vocale cama dishcljise (ea - e), (oa/uua - o) cãcum shi tu limba armãneascã standardizatã. Tu Bitule Armãnjlji u-disfeatsirã "Litseulu armãnescu" tsi ira dheftherã institutsia ti educatsia analtã dupu "Nea Academia" di Moscopole.

Tu Bitule s-disfeatdirã nica di tu chirolu a Turtsãlor Otomanj conzulats dupu cai sh Bitule s-cljamã "Cãsãbã-a Conzuljlor".

Cunuscuts Bitulenj[alâxire | modificare sursă]

Vedz shi[alâxire | modificare sursă]