Ioryi Murnu

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
(yinitâ di la George Murnu)
Placã comemorativã la casa dit Bucureshti, tu cari bãnã Ioryi Murnu dit anlu 1913, pãnã la moarti.

Ioryi al Murnu (numa romãneascã: George Murnu1 di Ianar 1868, Veryia, faptu tu Amirãria Otomanã, tora tu Gãrtsia, muri 17 di Brumar 1957Bucureshti ira profesor la Universitate, arheolog, istorician, traducãtor shi poet armãnescu.

Dupu bitisire-a sculiiljei armãneascã Bitule, tora tu Machedonia di Nord nãs s-duse Romãnia, pi studii tu Bucureshti. Pi ilichie di 25 di-anj, anlu 1893, Ioryi Murnu ira bãgat ti profesor la Universitatea di Iashi, Romãnia, shi ãl-ira datã stipendia s-hibã pitricut Ghermãnia, Munchen shi dupu-atsea s-turna Romãnia cu doctorat di filologhia. Dupu atsea ahurhi s-lucrascã multu shi ira bãgat ca profesor di arheologhie la Universitatea di Bucureshti.

Anlu 1909 ira bãgat ti director a Muzeului Natsional ti Arheologhia di Ministeriatlu ti Instructsia Publicã shi Confesie relighiozã.

Murnu le-tradutsi pi limba romãnescã Odiseia shi Iliada. Nãs idhyia ashi scria shi lucre-a lui di poezia (cu topica pastoralã), sh-pi rumãneashce sh-pi armãneashce, dialectu di Veryia.

Murnu u-dide sustsãnire-a lui ti Conducãtorlu armãnescu a Printsipatlui di la PindAlciviadi Diamandi. Dupu bitisire-a Dheftherlui Polim di Lume, Murnu nu ira bãgat sum xitãxire legalã - poate ti prestijlu shi ilichia

Nâs ira aligat ca membru ãmplin di Academia rumãnescã. Azã unã stradã pi portu rumãnescu pi Amare Alae di Mangalia (jud. Custantsa) shi hoara 23 August (jud. Custantsa) u-are numa a lui.

Casa dit Bucureshti alu Ioryi Murnu.

Puizii[alâxire | modificare sursă]

  • Grailu armãnescu, Trã armãnami, Ti vruta, Nu plãndzi, Akimari, Dorlu a gionilui, Doru di vruta, Bana, Pãriguria, Miraki, Mãrazi, Sãmbãta mortsãloru, Vruta alu Gioga, Veria, Picurarlu, Sirma, Toamna cãndu fugu armãnji tu arnjiu, Plãnguti ti soia noastã, Sghicu di moarti, Jalea di xinitie, Lãndura, Miha sh furlu, Aumbra, Cãnticlu alu Done, Chita sh Burã.

Vivliuri di Ioryi Murnu[alâxire | modificare sursă]

Zboarã al Ioryi Murnu[alâxire | modificare sursă]

Ich wurde geboren zu Karaferia (Berrhoea) in Makedonien am 1. Januar 1868. Meine Gymnasialstudien machte ich, an dem rumänischen und griechischen Gymnasium in Monastir (Bitolia); nach der Absolutorialprüfung (1888) übersiedelte ich mit meinen Eltern nach Budapest, wo ich die dortige Universität ein Semester besuchte. Im Herbst 1889 bezog ich die Universität Bukarest und nach dreijährigen Studien an der philosophischen Fakultät, bezw. in der historisch-philologischen Sektion, bestand ich mein Lizenzexamen. Ein Jahr später wurde ich von der rumänischen Staatsregierung zum Professor des Griechischen in Jassy ernannt. Ein amtlicher Urlaub ermöglichte es mir zur Fortsetzung meiner Studien vier Semester an der Universität München zuzubringen; daselbst hörte ich Vorlesungen bei den Herren Professoren Dr. K. Krumbacher, Dr. v. Christ, Dr. Lipps und Dr. Furtwängler, welchen ich auch an dieser Stelle meinen ergebensten Dank ausspreche.

Izvuri di Nuntru[alâxire | modificare sursă]