Elpida Caramandi

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Elpida Caramandi

Elpida Caramandi (1920-1942) ira heroitsa natsionalã ali Republica Sotsialisticã Federativã ali Iugoslavia.

Nãsã ira faptã 1 di Yinarlu anlu 1920 tu Florina, Gãrtsia. Mã-sa s-mãrtã diznão tu Bitule iu Elpida bitisi shi sculia.

Sã-mpolisi cu Fashishcilji vurgãreshci shi muri ca heroitsã anlu 1942.

Ti heroitsa natsionalã ira proclamatã pi 11 di Xumedrulu anlu 1952.

Tu tinjia ali Eplida Caramandi, tu Bitule are sculia cu numa a ljei - Sculia Primarã "Elpida Caramandi".