Peapini

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Turlia di peapini tsi s-cljeamã cantalupu

Peapinea, icã piponjilu, easti unu soiu di plantã, cu truplu tsi s-tradzi azvarna pristi locu (dit fumealjia-a curcubetiljei shi a himuniclui), cu frãndzã mãri tsi au videarea-a unei palmã di omu, cu lilici njits galbini sh-yimishi dultsi sh-mãri (cãtivãrãoarã, cãt caplu di omu) tsi s-mãcã, cu coaja galbinã-veardi sh-tu mesi cu multi simintsã njits tsi pot sh-eali si s-mãcã.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.