Turizmo

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Tora, tu chirolu dit soni, ca tuti alanti milets, cama multsã Armãnj loarã di urdinã ta s-cunoascã dunjaua, cãsãbadz, muzei, lao sh adets, mushutets ti banã. Niscãntsa s-ducu veara tu Gãrtsia, altsã tu Ispania, tu Italia, tu Frantsia.

Niscãntsa voru s-cunoasca naua Europa sh altsa Americhia. Easti zborlu cama multu ti atselji tsi yinu di tu Europa di Datã, tora cama multu di tu Romãnii sh di tu Vurgaria, di cara nu lã-caftã iuva tu Europã pi sinurli vizã.

Armãnlu eara di daima turistu, dzãtsemu ca pi shicae. Calea, imnarea pripadi i ãncãlaru li-vrea multu.

Tu unã turlii di metafora, dzãtsem cã lumea armãneasca s-tsãnu calea, sh-alithea easti: Via Egnatia daima u-liga Armãnamea deadun sh-cu dunjeaua di anvãrliga. Prindi unã oarã tu banã s-aladz Via Egnatia, di tu amardzina di Amarea Egheascã pãnã di Amarea Adriatica, ta s-adilji anjurizmã di leandri sh s-ti ahuleascã aumbra di chiparis. Aclo va ti-ducheshtsã ca un om di tu Mithologhia.

Izvuri di nuntru[alâxire | modificare sursă]

Isvuri di Nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Alti[alâxire | modificare sursă]