Lista a câsâbadzloru di-tu Republica Machidhunia

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Harta a cãsãbadzloru di-tu Republica Machidonia.

Aestã easti unã listã a cãsãbadzloru di-tu Republica Machedonia. Tu aestu cratu ari 34 di cãsãbadz, di-tu cari tsints au unã populatsie ma mari di 50 di njii shi doaosprãdzatsi cãsãbadz cu populatsie ma njicã di 10 njii di bãnãtori. Capitala, Scopia, easti casã ti un cirecu di bãnãtorli di-tu tutu cratlu. Tu anlu 2002, 59.5% di-tu bãnãtori sh-avea casili tu zonili urbani.

Cãsãbadz[alâxire | modificare sursă]

Tu data a cratlui[alâxire | modificare sursă]

Hartã cu regiunea a datãljei.
cãsãbã municipalitati populatsie stemã flamburã cadhuru
Berovo Berovo 7,002[1]
Delčevo Delčevo 11,500 [1]
Kočani Kočani 28,330 [1]
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5,147 [1]
Pehčevo Pehčevo 3,237 [1]
Probištip Probištip 8,714[1]
no flag
Štip Štip 43,652[1]
Vinica Vinica 10,863 [1]

Tu data a njeadza-noptsãlji[alâxire | modificare sursă]

Hartã cu regiunea di-tu njeadzãnoaptea a datãljei.
cãsãbã municipalitati populatsie stemã flamburã cadhuru
Kratovo Kratovo 6,924 [1]
Kriva Palanka Kriva Palanka 14,558 [1]
Kumanovo Kumanovo 70,842 [1]

Regiunea Pelagonia[alâxire | modificare sursă]

Hartâ cu regiunea Pelagonia.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Bitule Bitola 74,550 [1]
Demir Hisar Demir Hisar 2,593 [1]
Crushuva Crushuva 5,330 [1]
Prilep Prilep 66,246 [1]
Resen Resen 8,748 [1]

Polog Region[alâxire | modificare sursă]

Map of Polog Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Gostivar Gostivar 35,847 [1]
Tetovo Tetovo 52,915 [1]

Regiunea Scopia[alâxire | modificare sursă]

Map of Skopje Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Scopia Greater Skopje 506,926[2]

Sudlu a Datâľei[alâxire | modificare sursă]

Hartâ cu regiunea di-tu Sudlu a Datâľei.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Bogdanci Bogdanci 6,011 [1]
Gevgelija Gevgelija 15,685 [1]
Radoviš Radoviš 16,223 [1]
Fișier:Sv trojca.jpg
Strumica Strumica 35,311[1]
Valandovo Valandovo 4,402 [1]

Southwestern Region[alâxire | modificare sursă]

Map of the Southwestern Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Debar Debar 14,561[1]
Kičevo Kičevo 27,067 [1]
Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740 [1]
Ohrid Ohrid 42,033 [1]
Fișier:Coat of arms of Ohrid Municipality (2014).svg
Fișier:Flag of Ohrid Municipality (2014).svg
Struga Struga 16,559 [1]

Vardar Region[alâxire | modificare sursă]

Map of Vardar Region.
câsâbă municipalitati populație stemâ flamburâ cadhuru
Demir Kapija Demir Kapija 3,275[1]
Kavadarci Kavadarci 29,188[1]
Negotino Negotino 13,284[1]
Sveti Nikole Sveti Nikole 13,746 [1]
Veles Veles 43,716[1]
Pulše Pulše 41,718

Statistici[alâxire | modificare sursă]

Format:Col-begin Format:Col-2

Mãrli cãsãbadz[alâxire | modificare sursă]

Nai ma mãrli tsints cãsãbadz di-tu Machidonia suntu:

no. cãsãbã municipalitati populatsie
1 Scopia Greater Skopje 506,926
2 Bitule Bitule 74,550
3 Kumanovo Kumanovo 70,842
4 Prilep Prilep 66,246
5 Tetovo Tetovo 52,915

Format:Col-2

Njitsli cãsãbadz[alâxire | modificare sursă]

Ma njitsli tsints cãsãbadz tu aestu cratu suntu:

no. cãsãbã municipalitati populatsie
1 Demir Hisar Demir Hisar 2,593
2 Pehčevo Pehčevo 3,237
3 Demir Kapija Demir Kapija 3,275
4 Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740
5 Valandovo Valandovo 4,402

Format:Col-end

Doaosprãdzatsi cãsãbadz au sum 10,000 di bãnãtori: Demir Hisar (2,593), Pehčevo (3,237), Demir Kapija (3,275), Makedonski Brod (3,740), Valandovo (4,402), Makedonska Kamenica (5,147), Kruševo (5,330), Bogdanci (6,011), Kratovo (6,924), Berovo (7,002), Probištip (8,714) and Resen (8,748).

Tu Machidonia ari mashi 5 cãsãbadz cu ma multu di 50,000 bãnãtori: Skopje (506,926), Bitola (74,550), Kumanovo (70,842), Prilep (66,246) and Tetovo (52,915). Aesti suntu nai ma mãrle cãsãbadz di-tu aestu cratu.

Shaptisprãdzatsi au bãnãtori anamisa di 10,000 shi 50,000: Veles (43,716), Štip (43,652), Ohrid (42,033), Gostivar (35,847), Strumica (35,311), Kavadarci (29,188), Kočani (28,330), Kičevo (27,067), Struga (16,559), Radoviš (16,223), Gevgelija (15,685), Debar (14,561), Kriva Palanka (14,558), Sveti Nikole (13,746), Negotino (13,284), Delčevo (11,500) and Vinica (10,863).

Demograficã[alâxire | modificare sursă]

cãsãbã municipalitati populatsie gruplu (i grupurli) ethnicu dominantu % di-tu gruplu (i grupurli) ethnicu dominantu limbãle dominanti % di-tu limbãle dominanti religia (pistea) dominantã % di-tu religia (pistea) dominantã
Berovo Berovo 7,002 Machidonji (6,404) 91.4 Machidhuneashti (6.816) 97.3 Orthodoxã (6.331) 90.4
Bitule Bitule 74,550 Machidonji (66,038) 88.5 Machidhuneashti (69,255) 92.8 Orthodoxã (66,492) 89.1
Bogdanci Bogdanci 6,011 Machidonji (5,761) 95.8 Machidhuneashti (5,813) 96.7 Orthodoxã (5,752) 95.6
Debar Debar 14,561 Arbinesh (10,768) 73.9 Arbinisheascã (11,510) 79 Islam (13,763) 94.5
Delčevo Delčevo 11,500 Machidonji (10,761) 93.5 Machidhuneashti (10,851) 94.3 Orthodoxã (10,594) 92.1
Demir Kapija Demir Kapija 3,275 Machidonji (3,161) 96.5 Machidhuneashti (3,191) 97.4 Orthodoxã (3,210) 98
Demir Hisar Demir Hisar 2,593 Machidonji (2,473) 95.3 Machidhuneashti (2,483) 95.7 Orthodoxã (2,486) 95.8
Gevgelija Gevgelija 15,685 Machidonji (15,060) 96 Machidhuneashti (15,238) 97.1 Orthodoxã (15,273) 97.3
Gostivar Gostivar 35,847 Arbinesh (16.890)
Machidonji (11,885)
47.1
33.1
Arbinisheascã (16,877)
Machidhuneashti (13,843)
47
38.6
Islam (23,686)
Orthodoxã (11,865)
66
33
Kavadarci Kavadarci 29,188 Machidonji (28,354) 97.1 Machidhuneashti (28,847) 98.8 Orthodoxã (28,210) 96.6
Kičevo Kičevo 27,067 Machidonji (15.031)
Arbineș (7,641)
55.5
28.2
Machidhuneashti (16.931)
Arbinisheascã (7,635)
62.5
28.2
Orthodoxã (15,139)
Islam (11,759)
55.9
43.4
Kočani Kočani 28,330 Machidonji (25,730) 90.8 Machidhuneashti (25,832) 91.1 Orthodoxã (25,448) 89.8
Kratovo Kratovo 6,924 Machidonji (6,724) 97.1 Machidhuneashti (6,709) 96.8 Orthodoxã (6,696) 96.7
Kriva Palanka Kriva Palanka 14,558 Machidonji (13,758) 94.5 Machidhuneashti (13,776) 94.6 Orthodoxã (13,785) 94.6
Kruševo Kruševo 5,330 Machidonji (4,273) 80.1 Machidhuneashti (4,562) 85.5 Orthodoxã (5,275) 98.9
Kumanovo Kumanovo 70,842 Machidonji (42.840)
Arbinesh (18,277)
60.4
25.7
Machidhuneashti (45.306)
Arbinisheascã (18,283)
63.9
25.8
Orthodoxã (46,766)
Islam (22,483)
66
31.7
Makedonski Brod Makedonski Brod 3,740 Machidonji (3,725) 99.5 Machidhuneashti (3,730) 99.7 Orthodoxã (3,731) 99.7
Makedonska Kamenica Makedonska Kamenica 5,147 Machidonji (5,096) 99 Machidhuneashti (5,106) 99.2 Orthodoxã (4,734) 91.9
Negotino Negotino 13,284 Machidonji (12,994) 97.8 Machidhuneashti (13,111) 98.6 Orthodoxã (12,900) 97.1
Ohrid Ohrid 42,033 Machidonji (33,791) 80.3 Machidhuneashti (34,910) 83 Orthodoxã (33,987) 80.8
Pehčevo Pehčevo 3,237 Machidonji (3,067) 94.7 Machidhuneashti (3,124) 96.5 Orthodoxã (3,078) 95
Prilep Prilep 66,246 Machidonji (61,320) 92.5 Machidhuneashti (64,669) 97.6 Orthodoxã (60,655) 91.5
Probištip Probištip 8,714 Machidonji (8,560) 98.2 Machidhuneashti (8,628) 99 Orthodoxã (8,648) 99,2
Radoviš Radoviš 16,223 Machidonji (13,991) 86.2 Machidhuneashti (14,027) 86.4 Orthodoxã (13,912) 85.7
Resen Resen 8,748 Machidonji (6,431) 73.5 Machidhuneashti (6,574) 75.1 Orthodoxã (6,382) 72.9
Sveti Nikole Sveti Nikole 13,746 Machidonji (13,367) 97.2 Machidhuneashti (13,396) 97.4 Orthodoxã (13,463) 97.9
Skopje Greater Skopje 467,257[3] Machidonji (332,778)
Arbineș (103,891)
71.2
20.5
Machidhuneashti (341.339) 73 Orthodoxã (343,197)
Islam (109,954)
73.4
23.7
Struga Struga 16,559 Machidonji (8.901)
Arbineș (5,293)
53.7
31.9
Machidhuneashti (9.665)
Arbinisheascã (5,615)
58.3
33.9
Orthodoxã (9,197)
Islam (7,075)
55.5
42.7
Strumica Strumica 35,311 Machidonji (32,075) 90.8 Machidhuneashti (32,123) 90,9 Orthodoxã (30,238) 85.6
Štip Štip 43,652 Machidonji (38,323) 87.7 Machidhuneashti (38,846) 88.9 Orthodoxã (39,127) 89.6
Tetovo Tetovo 52,915 Arbineș (28.897)
Machidonji (18,555)
54.6
35
Arbinisheascã (29.363)
Machidhuneashti (18,980)
55.4
35.8
Islam (33,509)
Orthodoxã (18,676)
63.3
35.2
Valandovo Valandovo 4,402 Machidonji (4,279) 97.2 Machidhuneashti (4,303) 97.7 Orthodoxã (4,064) 92.3
Veles Veles 43,716 Machidonji (40,269) 92.1 Machidhuneashti (40,576) 92.8 Orthodoxã (40,135) 91.8
Vinica Vinica 10,863 Machidonji (9,246) 85.1 Machidhuneashti (9,290) 85.5 Orthodoxã (8,989) 82.7
Izvurlu easti: Numirarea a bãnãtorloru di-tu 2002

Referintsi[alâxire | modificare sursă]

  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 Format:Cite Web
  2. Government of the Republic of Macedonia. „2002 census results” (PDF). stat.gov.mk. 
  3. According to the 2002 census.

Vedz shi[alâxire | modificare sursă]