Sari la conținut

Limba arbinișeascâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Meshari alu Gjon Buzuku, prota carti scriatã pi arbinisheashti, anamisa di 20-li di Martsu 1554 shi 5-li di Yinaru 1555

Limba arbinisheascã (shqip [shkip] i gjuha shqipe [giuha shkipe], cu noima di limba arbinisheascã) easti unã limbã Indo-Evropeanã zburatã di aproapea 7.6 milioani di oamini[1], nai ma multsilji di-tu Arbinishii, Kosovo, Republica ali Machidhunie shi Gãrtsiã, ma shi tu alti locuri tu apirita di notu a Evropãljei iu bãneadzã Arbineshi, ca cumu Muntinegru shi Sãrbia (Valea Presevo). Comunitãtsi di eta tutã, cari zburãscu dialecti arbinisheshtsã s-aflã arãspãnditi tu Gãrtsia, notlu ali Italie me[2], Sicilia shi Ucraina.[3] Tu diaspora modernã, s-aflã arbineshi tu Scandinavia, Elvetsia, Ghermãnia, Austria, Mãgirie, Marea Britanie, Turchie, Australia, Noaua Zeelandã, Olanda, Singapore, Brazilia, Canada shi Statili Uniti ali Americã.

Dialecti[alâxire | modificare sursă]

Aribinisheasca easti mpãrtsãtã tu doao mari dialecti: atselu ghegu shi atselu toscu. Arãulu Shcumbin easti lugursitu cã sinuripseshti dialectulu Ghegu, zburatu tu njeadzãnoapti, di dialectulu Toscu di-tu Notu. Ma suntu sh-alti dialecti ahoryea, ca cumu Arbëresh shi Arvanitika, cari suntu amisticãri anamisa di Ghegu shi Toscu, cu multi caracteristici arhaici (veclji). Aeshtsã suntu zburate tu Italie shi Gãrtsie.

Referintsi[alâxire | modificare sursă]

  1. Omniglot—Albanian language [Limba arbinișeascâ|Limba arbinisheascã]
  2. http://www.minorityrights.org/1617/italy/albanians.html
  3. http://www.albanianlanguage.net/