Wikipedia:Agiutor

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Cathi un poate[modificare sursă]

Wikipedia vã-cljeamã sloyewwlkfdaamvvvczSazz-hits gionj shi s-vã spunets cã putets. Cathi un di voi cai avets Internet poate s-u alãxeascã icã s-u facã cama mare Wikipedia.edit" tsi s-aflã pi ahurhire-a frãndzãljei.

Cãndu vrets tsiva s-u discutats tsi easte ligatã cu frãndzã, prota antsãpats pi "discussion" a depoia antsãpats pi "edit", yinets tu sone-a frãndzãljei shi scriats atsea tsi u-vrets s-u scriats.

Putets s-cãftats vãrã articlu pi nãstãngã tu "Search" a depoia bãgats "Go".

Cama ghine va s-hibã s-vã ãnreghistrats. Ãneghistrare easte multu lishorã sade antsãpats pi "Log In", depoia bãgats vã-u e-mailu-a vostru, Numa di ufilizitor tsi va u-alidzets shi Paswordlu (zborlu-cljao) shi depoia va s-putets s-vã vã-nsimnats cu numa-a vostrã.

Cãndu nu va s-putets s-u aflats vãrã frãndzã shi vrets s-u fãtsets nao, multu lishor bãgats u-numa tsi va u-alidzets ãnsus dupu "roa-rup.wikipedia.org/wiki/(aoatse bãgats-u numa tsi u-cãftats)" shi depoia iara antsãpats "Edit" shi scriats-u frãndzã.

Ufilizits-le iconjle cai s-aflã ãnsus di textulu tu moduslu di "edit" cu cai va s-putets s-u fãtsets textu cama bun.

Mas nu hits multu siguri tu alãxire-a frãndzãlor, antsãpats aoatse Cutia di arinã iu va s-putets s-vã ãngiucats cu forma-a articurlor di Wikipedia.

Cãndu va s-avets vãrã ãntribare, vã-cljimãm s-nã scriats pi frãndzã-a nostrã di ufilizator.

Lucrãm ti voi, Eeamoscopolecrushuva 10:19, 19 June 2007 (UTC)