Wikipedia:Agiutor

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Anitsa Brzovs a 8 Zlatevsca PhD

VECLJI GIOTS ARMĂNEASHCI TI FUMELJI

Aisti giots suntu di mai amea Constandina Janeva (1889-1985) di Nizopuli.


TOPA STURU – veclju gioc armănescu ti fumelji

Ma ninti, fumeljili adra topă di părtalj shi aduna ploci di cjhetsări. Ploacili li ardăpsea ună pisti alantă ca culă. Fumeljli s-ardăpsea un dupu alantu, largu di cula vără tsintsi metri. Di aclo amina cu topa, ta s-u agudeadscă cula cu ploaci. Cara s-u surpa cula, ploacili s-ardăpsea eara , shi continua alantsă ficiori s-amină pi cula. Căndu cula va-a agudea, fumeljli dzătsea “Bizu“, a cara s-nu u agudea, dzătsea “Bosh“.BEALI – veclju gioc armănescu ti fumelji

Aestu gioc lu giuca featili pi idghea ilichii. Cafi ună di featili, singură lu agiuca aesta gioc. Gioclu s-agiuca cu tsintsi chetritseali. 1. S-arucă chititsealili ămpadi. S-ljea ună chitritseau shi s-amina ănsus, shi ti atsel chiro, ună căti ună, li aduna di ăn padi shi alanti chitritseali sh-li băga nanaparti. 2. S-arucă chitritsealili ămpadi. S-ljea ună chitritseau shi s-amina ănsus, shi ti atsel chiro, s-aduna alanti chitritsealili dau căti dau. 3. S-arucă chitritsealili ămpadi. S-ljea ună chitritseau shi s-amina ănsus, shi ti atsel chiro, s-aduna prota ună chititseau , sh-diapoa s-aduna alanti trei chitritseali. 4. S-arucă chitritsealili ămpadi. S-ljea ună chitritseau shi s-amina ănsus, shi ti atsel chiro alanti chitritsealili ună cătă ună s-trec tu guva cari s- adară cu alantă mănă. Tu somi s-arucă ună chitritseau ăn sus, shi ti atsel chiro alanti chitritsealili s-aduna cu ună loari. 5. S-arucă chitritsealili ămpadi. S-ljea ună chetritseau shi s-amina ănsus, shi ti atsel chiro alanti chitritsealili ună căti ună s-trec pit puntea tsi s-adar cu alantă mănă. Tu soni, cara s-li aduna tuti chitriseali, feata dzătsea Bizu, a cara s-alutusea, dzătsea Bosh. Tu aestu gioc pi prot loc eara atsea feată, cari prota shi fără alatusi, va li aduna tuti chitritseali.PAPUSHI- veclju gioc armănescu ti fumelji

Aestu gioc lu giuca ună grupă di feati Armăni. Prota, featili Armăni, aduna material (njits ciumăts, simitsă di imishi, lănă). Dupu atsea, di atseali materiali s-adra, caplu, perlji shi alanti părtsă di corpul a papushiljei. Tu soni, papushea u alăxea cu stranji, cari ninti atsea eara căasuti shi ampiltiti. Tu aestu gioc, ti adradi papushi, a featilor Armăni la agiuta dadili shi ma mărli surări, a dupi atsea, shi ma njitsli feati li adra atseali lucri. Ashitsi featili Armăni, pit gioc s-ănvitsa s-ampiltească, s-coasă, s-tsasă shi ashi ma anclo.