Limbe indoeuropeane

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Limbile indoeuropeane fac unã familia di cama multu sute di limbe shi dialectur ligate deadun [1] cu nai ma multile limbe di Europa, subcontinetulu indescu di Aratsile (Asia di Not), plateaulu iranescu (Asia di Not-Ascapitatã), shi cama multu di Asia Tsentralã. Indoeuropanicã (Indo yine di subcontinentulu indescu) u-are nai ma mare numir di zburãtori di familiile di limbe pricunuscute tu lume di azã, a limbile aiste sãntu zburate di anvãrligã di trei miliardzã di zburãtori nativi.[2]

Di 20 top limbe moderne, dupu zburãtorlji dupu SIL Ethnologue, 12 sãntu indoeuropeane: Limba italianescã, Limba anglicheascã, Limba indeascã, Limba portogalleascã, Limba bengaleascã, Limba aruseascã, Limba ispaneascã, Limba ghermãneascã, Limba marathescã, Limba gallicheascã, Limba pungeabescã shi Limba urdu cai au cama di 1,6 miliardzã di zburãtori. Limbile indoiranitse u-formeadzã nai ma mare sub-lumãche a limbile indoeuropeane dupu numirlu di zburãtori cãcum shi dupu numirlu di limbe individuale. [3]

  1. 449 dupu minduiare di SIL International di 2005, a cãtã giumitate (219) s-cad tu Limbile indoaryanitse
  2. Familia di Limbe sinotibetaneshci u-are loclu defter di numir di zburãtori
  3. 308 limbe dupuSIL; cama multu di unã miliardã di zburãtori. Di istoria, idghyia shi dupu gheografia (di Cavcazlu pãnã Asia di Not; vedz Scythia)