Sari la conținut

Gostivarlji

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Gostivarlji— cãsãbã tu Machedonia di Nord di Ascaptitatã tu partea di Not ali Valea di Polog. Gostivarlji easte tsentru -a comunãljei tsi-u poartã idhyea numã cu superfatsã di 650 km2. Cãsãbãlu easte tsentru administrativ, politic, pãrmãticescu shi cultural ti vãrã obdzãts di njilji bãnãtori, di cai tu cãsãbãlu bãneadzã tsircã 36.000 bãnãtori.

Cãsãbãlu easte multiethnic, cãtse tu nãs bãneadzã tutslji natsionalitãts di Machedonia di Nord (Machidunits, Arbineshi, Turtsã, Ghiftsã, Armãnji shi altsã).

Videare panoramicã a cãsãbãlui di Suva Gora
Arãullu Avardar tu Gostivarlji
Popul Total La sutã (%)
Machidunits 11.885 33,15
Arbineshi 16.890 47,12
Turtsã 4.559 12,72
Ghiftsã 1.899 5,30
Armãnji 15 0,04
Sãrghi 146 0,41
Boshnjats 34 0,09
alantsã 419 1,17
Limbi

Tu cãsãbãlu sã-zburãscu aiste limbe:

Limba Total La sutã (%)
machiduneascã 13.843 38,62
arbinisheascã 16.877 47,08
ãnturtseascã 4.423 12,34
ghifteascã 301 0,84
armãneascã 3 0,01
sãrbeascã 124 0,35
boshnjacã 29 0,08
alte 247 0,69
Piste

Tu Gostivarlji sãntu aiste grupe di piste:

Piste Total La sutã (%)
orthodoshtsã 11.865 33,10
musulmanji 23.686 66,08
catholitsi 45 0,13
alantsã 251 0,70
Crutse veclju aflat tu uborlu a bisearicãljei Ay. Dimitri tu Gostivarlji
Bisearicã "Stã-Vinirã" Gostivarlji
Aflats