Frândzâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sari la navigare Sari la căutare
Frândzâ

Frândzâ suntu lucrili verdzâ (ca nâști acoali ńiț, multi ori lundzi icâ arucutoasi) ți crescu pri lumâchili di arburi (icâ esu di-tu truplu di earbâ, lilici etc., ți treamburâ cându li bati vimtu, ți s-usucâ ș-cadu earna) ș-cu cari arburľi (erghili, lilicili) adiľi și potu s-ufiliseascâ energia a soarilui. Sinonimi: frundzâ, foaľi.


Frãndzã2 (frắn-dzã) sf frãndzã (frắn-dzã)[alâxire | modificare sursă]

1: cumatã di carti ti scriari; cumatã dit-un lucru (ca vilendza, bunãoatã) tsi sh-u-adutsi ca unã acoalã; carti, coalã, acoalã;

2: acoala cu cari suntu fapti cãrtsãli (librili, vivlia); filã, padzinã;

3: acoali mãri di carti, ligati deadun sh-vinduti di-aradã cati dzuã, tu cari s-aflã tipusiti hãbãrli shi nalili tsi s-fac tu lumi; timiridã, fimiridã, gazetã, dzuar;

(expr:)

1: s-alãxeashti frãndza = s-alãxescu lucrili, s-alãxeashti catastisea, chirolu;

2: tornu frãndza = nj-alãxescu mintea, pãrearea; alas (agãrshescu) atseali tsi s-featsirã sh-trag calea nãinti)

{ro: foaie de hîrtie; foaie (pagină) de caRTE/ziar}

Frândzili suntu maxusi trâ clorofilâ.

Tipuri di frândzâ[alâxire | modificare sursă]

  1. frândzâ compusă – frândzâ ma mari, adratâ di-tu ma multi frândzâ ma ńiț, ți pârńescu (i) di-tu unu singur loc icâ (ii) di pri unâ ńicâ lumâchițâ (axâ);
  2. frândzâ palmatâ – frândzâ ți ș-aduți ca palma di la mâna omlui;
  3. frândzâ uvalâ – frândzâ sprilungâ, arucutoasâ, ți ș-u-aduți cu oulu di gâľinâ;

Tu populu[alâxire | modificare sursă]

S-dzâți câ vârnu taľie frândzâ a câńiľor cându nu fați țiva di hâiri.Format:Citation needed

Bibliografie[alâxire | modificare sursă]

  • Dicționarlu alu Tiberius Cunia
PD-icon.svg

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.