Sari la conținut

Alunu

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Alunu, fructi (yimishi) i frãndzã

Alunlu easti unu arburicu tsi creashti tu pãduri i tu mardzinea di agri (ca unã soi di gardu), cu frãndzã stronghili tsi au per tu fatsa di nghios, cari fatsi unã soi di nuts njits cu njedzlu cãrnos shi nostimi tu mãcari.

Soea aestã tsi sh-u-adutsi cu-unã nucã njicã, yimisha-a (fructa) alunlui, easti ncljisã tu-unã soi di cupã di-unã parti sh-cu-unã njicã chipitã di-alantã, a curi njedz s-mãcã (cã easti ca nuca sh-ari nustimada-a ljei), i s-cljeamã alunã.

Tu frândza aestâ ari textu di-tu Dicționarlu alu Tiberius Cunia, ți lu scriă fârâ ndrepturi di autoru.