Sari la conținut

Ñiari

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Njiari si pani

Njiarea easci un alimentu, dultsi si alichiciosu ti easci faptu di alghina, ti ahurheasti cu anarea di nectaru di la lilici di alghinili lalatoari si misticat cu edzimili digestivi ali istei insecti, hindalui anat tru bosu ca macari tru chirolu arnjiu.
Gustlu si hroma ali njiari easci data di turlia di lilici dit cai s´ana nectarlu.