Wikipedia:MÃÃ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Multu Ãntribate Ãntribãri[modificare sursă]

1. Wikipedia armãneascã are ti scupo s-facã unã ligãturã anamisa di Armãnjlji di tu lume tutã.

2. Limba pi cai u-scriem Wikipedia minduim cã easte nai ma chischinã shi fãrã influentsiur di nãfoarã, cu tsi cathi un Armãn va s-poatã s-u achicãseascã.

3. Alfabeta armãneascã tsi u-ufilizim, u-avets ghine explicatã pi ligãturã cai s-aflã pi Prota frãndzã. Nãsã nu are diacritits shi nu featse dhyafurae anamisa di ã-lu cama dishcljis icã cama ãncljis (cã aista dhyafurae s-aflã sade tu un dialectu). Vocala shcurtã "u" nu u-scriam a easte scriatã sade aclo iu fãrã nãsã nu poate s-u achicãsim verblu icã substantivlu. Vocala shcurtã "i" cai s-aflã tu sone-a zborlor dupu regulã nu u-scriem, cã minduim cã Limba armãneascã lipseashce s-hibã scriatã dupu systemlu fonetic (cãcum sãntu shi alantile limbe di Unia Balcanicã shi nai ma multu di limbile di familia romanicã (latinicã)). Adusim detsizia s-le scriem shi consonantile "y", "dh" shi "th", shi vocala "y" cai yin di limba gãrtsescã "Γ/γ" "Δ/δ" "Θ/θ" shi "Υ/υ" cã minduim cã dupu alãxire-a alfavitslor cu cai sã-scria limba armãneascã nãse nica existeadzã tu limba ti tsi sh-lipseashce s-au yrame-a lor.

4. Ufilizire-a dialectlui moscopolen minduim cã ira nai ma aproape cu atsea tsi cathi un di noi ca Armãn u-aducheashce, Moscopole ira sh-easte somnu-a nostru cai lipseashce s-hibã iara criscut, shi lipseashce nica s-creashce.