Vichipedia:Vichimedia EMD Primveara 2023

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Competitsii ti redactari Vichimedia EMD Primveara 2023

 

di 01 di Aprir, anlu 2023 pãnã 30 di Aprir, anlu 2023

 

Competitsii ti redactari ti ma avutã Vichipedii pi limba armãneascã tu Europa Medialã shi di Dat — initsiativã a sutsatãljei tsivilã “Ampãrtsãtã shteari” ti ma avutã Vichipedii pi limba armãneascã.

Competitsia ahurheashti pi 01 di Aprir, anlu 2023 la sãhatea 00:00 shi dipiseashti pi 30 di Aprir, anlu 2023 la sãhatea 23:59 dupu chirolu machidunescu.

Cara s-avets interes ti partitsipari, pitritsets aplicatsii cama ãnghios (cu instructsii).

Competitsia easti cu caracter gheneral shi poati s-redacteadzã articoli pi temi diferenti. S-stimuleadzã adrari nali articoli ti temi cari nu suntu prezenti, ma poati s-partitsipeadzã shi cu andridzeari a articurlor cari existeadzã.

Tuti articoli lipseashti s-hibã scriati tu sinfunilji cu printsipili shi regulili ali Vichipedia, ashi ca easti lipsitã s-hibã scriati tu stil entsiclopedic shi s-aibã sursu. Articorli complet lipseashti s-hibã scriati pi limba armãneascã.

Instructsii ti partitsipari[alâxire | modificare sursă]

Informatsii fundamentali[alâxire | modificare sursă]

  • Start: 01 di Aprir, anlu 2023 la sãhatea 00:00 (SET).
  • Soni: 30 di Aprir, anlu 2023 la sãhatea 23:59 (SET).
  • Loc ti realizari: cafi un loc iu ari internet.

Aplicatsii[alâxire | modificare sursă]

  • Jgljoatã 1: Adrats a vostu acaunt aoatsi icã intrats cara s-avets acaunt di ma ninti.
  • Jgljoatã 2: Pãnã hits activi, intrats cu parola a voastã pi tabla ti controlã a initsiativãljei. Aestã da posibilitati s-poatã s-veadã tuti redactãri adrati tu chirolu a stãmãnãljei ti redactari.
  • Jgljoatã 3: Angrãpsits-u parola tu frãndza ti partitsipantsã. Cu scupo s-azãptãseascã tu idghiu chiro s-adarã idghiu articol di ma multsã partitsipantsã, obligator, tu frãndza ti partitsipantsã, angrãpsits-li articurli cari avets tu plan s-li redactats.

Premii[alâxire | modificare sursă]

Premii va lã hibã dati a shasilor nai ma creativi partitsipantsã, shi atsea:

  • Prota premii: vaucher ti cãrtsã, pãrmãtii tehnicã, stranji icã stranji sportivi cu valoari di 12.000 di denari.
  • A daua premii: vaucher ti cãrtsã, pãrmãtii tehnicã, stranji icã stranji sportivi cu valoari di 6.000 di denari.
  • Ti premia trei shi patru: vaucher ti cãrtsã, pãrmãtii tehnicã, stranji icã stranji sportivi cu valoari di 3.000 di denari.

Cara s-vrets vaucher di duchani spetsificã, spunets dupu dipisearea icã tu chirolu cãndu s-realizeadzã competitsia. Aleptsãlji ufilisatori a premiilor lipseashti sh-li ljea premiili tu scamnul ali Ampãrtsãtã shteari, tu obiectul iu s-aflã Sivus Biznis Incubator, Scopia.

Frãndza di partitsipantsã[alâxire | modificare sursă]

Caption text
Numir di aradã Ufilisator Contributsii

Rezultati[alâxire | modificare sursă]

Caption text
Numir di aradã Ufilisator Rezultat total
1 Elly-sk123 170.575
2 Moscopolitanus 69.332
3 Jana Mihailova 28.009
4 Vasil-wiki 0

Rezultatlu total easti numirlu tut a bãgatilor baiti tu articorli cari suntu redactati, cari easti misurat pi tabla ti controlã a initsiativãljei pi cari eara intrats tuts partitsipantsã.