Sari la conținut

Ursâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Ursã

Unã ursã esti unu animal mari, care s-aflã tu taifa ali Ursidae, subordinlu Caniformia, ordinlu Carnivora. Easti pravdã di pãduri, cama marea sh-ma fuviroasa pravdã di-tu pãdurli a Balcanlui, cu unu trupu grosu sh-analtu, cu coada shcurtã sh-cu guna ca murnã-lai-aroshi (icã albã, tu locurli xeani sh-multu arãts, cu multã neauã).

Numa a mascurlui, ursu (úr-su) sm urshi (úr-shi), ca tu limba romãneascã, s-chiru aproapea di-tu limba armãneascã, shi numa a femininlui armasi sh-trã mascuri.

Commons
Commons