Tuone Udaina

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Cadhuru cu prosoapea alu Tuone Udaine

Tuone Udaina (mortu 10-li di Alunaru 1898; Antonio Udina tu limba italianã) fu atselu di-tu soni di-tu atselji cari u stea limba dalmatã (dialectulu di pi Nisia Veglia, adzã Krk, tu Croatsia). Dupu nãsu, Matteo Bartoli adrã cartea monografie «Das Dalmatische», singurulu studiu trã aestã limbã.

Aestã limbã nu-lj eara limba di dadã, ma u anvitsã ascumtãndalui cumu grea pãrintsãlji a lui. Tuone nu u grii limba di 20 di anji tu chirolu canda Bartoli adrã aestu studiu, eara surdu, eara shtirbu shi, trã tuti aesti, nu-lji eara lishoru s-greascã.

Avea lucratã ca birberu shi avea prãnoama di Burbur («birberu» pi dalmatã). Chiru vãtãmatu di unã bombã alu unu anarhistu 10-li di Alunaru 1898 shi, ashi cara, limba dalmatã chiru shi nãsã cu elu.

Ligãturi di nuntru[alâxire | modificare sursă]