Tsintsi Sturi a Islamului

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sari la navigare Sari la căutare

Aeshtsî tsintsi sturi a islamului (arabă: arkān-al-Islām أركان الإسلام) suntu dimândărli tsi cafi musulman lipseashti s-li adară tu bana a lui[1].

Mârtiripsirea a pistiljei (šahāda)[alâxire | modificare sursă]

Mârtiripsirea a pistiljei tu islam dzâtsi că Dumnidză easti mash un sh-că Muhammad easti prufitlu a Lui: "La ilaha illa Allah wa Muhammad rasulu Allah" (Nu-ari Dumnidză nafoarâ di Dumnidză sh-Muhammad easti prufitlu al Dumnidză).

Plâcârsearea (salāt)[alâxire | modificare sursă]

Musulmanjilji s-plâcârsescu di tsintsi ori pi dzâuă. Cafi plâcârseari easti adrată tu ună sihati di simasii ditu dzuuâ sh-poartă numa a oarâljei atsiljei. Plâcârsearea s-adară câtă Ka'ba, loclu aγimtu dit Mecca. Ta s-poată s-plâcârsească, musulmanlu lipseashti s-hibă chischinu, ahât elu ama shi stranjili a lui sh-loclu a plâcârseariljei. Musulmanlu nu-ari izini s-plâcârsească la Muhammad, la altsâ prufits i anγili, mash la Dumnidză.

Dutsearea Mecca (hajj)[alâxire | modificare sursă]

Cafi musulman tsi ari pâradz sh-sânâtati, lipseashti s-ducâ Mecca unâ oarâ tu banâ, Ka'ba, loclu ti cari adetsli islamitsi aspunu că fu adratu di Adam sh-deapoaia adrat diznău di Abraham deadun cu hilji-su, Ismail.

Preasinili ditu meslu Ramadan (sawm)[alâxire | modificare sursă]

Ramadanlu, naulu mes ditu calindaru islamic, γiurtuseashti eta anda prufitlu Muhammad apruche dimândărli ditu Coran. Aproapea 30 di dzâli, musulmanlu lipseashti s-tsânâ preasini di anda da soarili sh-pânâ ascapitâ. Lipseashti s-tsânâ di la mâcari, beari, ancunjeari sh-mljeari. Cârvânarlji, mljerli greali, mljerli cu njits oaminjlji lândzits potu s-tsânâ ma amânatu preasinli. Tu aestu mesu, meslu a ljirtariljei sh-njilâljei, musulmanlu lipseashti s-nu arâdâ shi s-nu blastimâ.

Darea (zakāt)[alâxire | modificare sursă]

Darea easti bâgatâ la 2,5% ditu avearea a musulmanlui. Tu Coran, s-dzâtsi că darea easti mash ti atsei fârâ pâradz, ti atsei tsi i-agiută, ti oarfânj, ti atsei tsi inima u-au ti pisti, ti silighirea a sclaviloru, ti atsei tsi-au hărgi mări, ti calea al Dumnidză sh-ti cârvânarlu aflatu pi cali. Atsei tsi dau nu lipseashti s-ashteaptă tsiva nâpoi sh-nitsi alâvdări di la alantsâ.

Isvuri di nuntru[alâxire | modificare sursă]

Noturi[alâxire | modificare sursă]

  1. Hitti, Philip K. 2008. Istoria arabilor. Bucureşti: Editura All.