Thomas More

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Thomas More (1527)

Thomas More (latinicheashce: Thomas Morus; 7 Shcurtu 1487 în Londra, muri pi 6 Alunar 1535) tsi tu bisearica catholicã easte iurtusit ca Ayiu Thomas More, ira avucat, giudicãtor, filozof, scriitor, om di stat shi humanistu anglescu. Scria multu cãrtsã dit cai nai ma cunuscutã easte Utopia - roman politichescu - filozofichescu.

Shasili anji dit soni-a banãljei u-tricu cã Lord Cantselar.

Fu contra Reformatsiea al Martin Luther. Fu vãtãmat cãtse nu-apruchea Vãsiljelu Henri VIII s-u ãmpartã Bisearica anglicaneascã dit Bisearica catholicã shi ta si-spune singurlu ti celnic a bisearicãljei.

Easte beatificat di Bisearica catholicã tu anlu 1886 di Papa Leo XIII, shi canonizat di Papa Piu XI pi 19 Mai 1935. Iurtia a Ay. Thomas More sã-nsimneadzã pi 22 Cirishear cãndu ira vãtãmat John Fisher shi alantsã 52 martiri angleshci.