Televizia

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Televizia cu antena

(s-ufilizeashce shi forma shcurtã TV icã T.V.) easte un system ti telecomunicatsiur tsi s-ufilizeashce largu ti promovare shi spunire di cadzãri tsi imnã shi boatse piste distantsiur lardzã pi lume tutã. Zborlu televizia yine di limba gãrtseascã shi latinicheascã tele (di gãr. τῆλε, largu) shi vizia (di lat. video, vis; tsi scljeamã veade) icã videare pi lundzime.

Televizia s-are developatã multu tu chirolu. Tu chirolu di tu sone, nãsã s-are developatã pãnã tu televizia cabelã, cu tsi s-poate s-veadã canaluri di tu lume fãrã antenã sade cu cablo shi televizia sateliteascã cai le-ufilizeashce satelitslji tu lume ta s-putets s-videts canaluri di tu lume tutã. Nai ma nao format ti videare di video easte HDTV icã "high definition television" icã "televizia cu definitsia analtã".

Tu lume armãneascã protã televizia cai promovã material pi armãneashce ira Televizia di tu Scopia cu emizia "Hronica armãneascã" tsi tu chirolu u-apruche numã "Scãnteao" tsi s-pridã sh-azã. Sãntu cunuscuts shi emisiur armãneshci sh-pi alante televiziur sade Scãnteao easte atsea nai ma vecljã shi nai ma regularã di tute.


Izvuri di nuntru[alâxire | modificare sursă]

Isvuri di Nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Alti[alâxire | modificare sursă]