Tatã-a nostru

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Prodica tu Muntile

Tatã-a nostru easte nai ma cunuscutã plãcãrie crishcinescã datã di tu Hristolu pi cãftare a Apostoljlor ta s-lji ãnvetsã cum lipseashce s-plãcãrsescã pi Dumnidzãlu. Tu Evanghelju putets s-u videts plãcãria tu Ayiu Mateo (Mt 6:9-13) shi tu Ayiu Lucas (Lc. 11:2-4)

Tatã-a nostru[alâxire | modificare sursă]

Tatã-a nostru cai eshci tu tserlu
S-ayisescã a Numã-a Ta,
S-yinã Vãsilia-a Ta,
S-featse vreare-a Ta,
Cum tu tserlu shi sh-tu tutlu loc.
Pãne-a nostrã di cathe dzua, dã-nã-u azã,
Shi ljartã-nã amãrtiile a noshci
Ashi cum-lji ljirtãm a tsilor cai nã-amãrturisescu
Sh-nu nã-ducã tu pirazmo,
Ma apurã-nã di arão.

Amen.

2[alâxire | modificare sursă]

Tatlu a nostru pri armãneashti

tatlu a nostru cai hii n'tsielu,
s'hibã sãmtisitã a tauu numã
z' v'inã a tauu amirãrilil,
s'hibã faptã a tauu volã,
cacumu n'tsielu acshi sh'pri locu.
pãnea noastrã di tutti dzãlili dã-nu adzã,
sh'nã l'eartã a noauã alutusirli,
cumu ljirtãmu sh'noi a alutusitslor a noshtsrã.
sh'nu nã du tru pirazmo,
ma nã ascapã di atsel malu.
cã a tauu i amirãrilea sh'tinia
a tatului sh'a hililui, sh'a sãmtului suflit
tora sh'daima sh'tutã eta a ljei hii.
acshi s'hibã Amen

Tatã-a Nostru pi Latinica[alâxire | modificare sursă]

Pater Noster qui est in caelis
Sanctificetur Nomen Tuum
Adveniat Regnum Tuum
Fiat Voluntas Tua
Sicut in caelo et in terra.
Panem Nostrum quotidianum da nobis hodie
et dimite nobis debita nostra
Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris
Et ne nos inducas in tentationem
Sed libera nos a malo.
Amen