Sari la conținut

Popova Shapca

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Tsentru turistic di yiarna Popova Shapca pi Shar Planina

Popva Shapcatsentru recreativ di yiarna tu partea di Nord-ascapitat ali Machidunii, numa u amintã dupu chipita cu idghea numã (1780 m) pi muntili Shar Planina cari s-aflã multu aproapea. Caracteristic easti ca ari multi dzãli solari tu anlu tut shi cu neau di meslu brumar pãnã di meslu mai. Administrativ intrã tu atarlu a hoarãljei Lisets, cari s-aflã ma apus.

Manastirlu "Alju Naun di Ohãrda" pi Popova Shapca

Tsentrul recreativ di yiarna easti largu 18 di km.di Tetova, 53 di km.di Scopia. Di Tetova ari cali cu asfaltu cari treatsi pit horli di Shara. Ninti activitãtsli polemati la anlu 2001, pãnã di Popova Shapca putea s-agiungã shi cu elevatorlu gondol lungu 7 km. Ma ca avea multu znjii tu chirolu di polimlu, elevatorlu tora nu functsioneadzã. Prota stashoni a elevatorlu s-aflã aproapea di Arabat baba-teche shi ti ma niheam di 40 di minuti putea s-agiungã pãnã di Popova Shapca.

Di Popova Shapca s-ved muntsãlji vitsini Iacupitsa shi Solunsca Glava (2540 m), a dighios, ampadi, s-aflã Valea Polog.

Capatsiteti ti shideari[alâxire | modificare sursă]

Pãnã A doilu polim mundial, unic obiectu pi Popova Shapca eara Casa ti alpinishtsãlji, ofitsial silighitã ti ufiliseari pi 11 di brumar, anlu 1934, ti cari, tu unã statii jurnalisticã di la anlu 1940 s-actsenteadzã ca poati s-aproachã vãrã 130 di oaminj, noari electricã, ma easti ligatã cu telefoni cu Tetova, a durnjearea custusea 5-6 di dinari ti membrilji a sutsatãljei a alpinishtsãlor, 10-15 di dinari ti tuts alantsã (tsi dipendã desi durnjearea va s-rezerveadzã individual icã ti grupã). Complet pansion custusea 32 di dinari. Transportul di Tetova eara 3 sãhãts, shi s-adra cu cal loat sum agoghi ti 10-20 di dinari pãnã la hoara Lisets, a di aclo pãnã la casa putea s-agiungã pripadi.

Pi Popova Shapca suntu adrati hotelili "Popova Shapca", "Tetex", "Slavia", "Bora" shi alti obiecti ti discurmari. Aproapea di Popova Shapca s-aflã localitãtsli Ielac, Leshnitsa shi Tseripashina.

Manifestatsii sportivi[alâxire | modificare sursă]

Pi Popova Shapca, traditsional s-tsãni manifestatsia "Sharplaninschi cup".

Tu chirolu di veara s-tsãni maraton pi munti ti bitsicletã "Sharschi vodi", cari ahurheashti pi Popova Shapca, a dipiseashti Bunets pi Mavrova. Idghea ashitsi traditsional s-tsãni shi competitsii internatsionalã ti schii "Memorial Steve Ilievschi - Caraghule". Tsentarlu ti schii Popova Shapca ari stazi ti schii tu lundzimi di 35 di km., trei stazi homoghenizati dupu standardili al FIS, cu 9 schilifturi shi 2 lifturi iu pot sheadã doi oaminj. Stazili ti schii suntu buni ti ma multi schi-distsiplini, a nai cama multu suntu atractivi ti oaminjlji cari yin ta s-adarã schii ti recreatsii

Ligatã[alâxire | modificare sursă]

  • Shapca — munti tu partea di Sud-ascapitatlu ali Machidunia Egheia