Pitu Guli

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search
Pitu Guli, cadhur dit 1903.

Pitu Guli easti faptu Crușuva anlu 1865 a ardâțina-a lui easi dit armâneasca fumeľa cari vini Crușuva di Gramos.Temporańiľi a lui spun câ Pitlu bitisi 2 clase di sculii primarâ și tu tinireațâ lucra ca picurar, cafegiu a ira hâpsângiu și cumit. Pitu Guli criscu tu un mari revoluționar cu caracter impulsiv și inimos. Pisti tutâ-a istâ nâs ira și mușat om cu buni maniri și li vrea tuti ghineț ți li da bana. Tahina, tu 2 di avgustu anlu 1903 Pitu Guli țânu un zbor câtrâ-a lui armatuladz tu cari lu adusi aminti ti giuraticlu ți lu deadirâ și ti s-ľi ascultâ a lor voivodaz. Seara, ninti di Aiyul Ilia, Crușuva ira apitrusitâ di revoluționarľi, dupu ți turțeasca administrații și poliția ira aghuniti dit câsâbâ. Niheam cama greu ira priloarea-a câșľâiľei, cari, dupu ți agiumsi Pitlu cu a lui cieta nâsâ câdzu tu mâńľi a revoluționarlor. Cu itia câ Crușuva ti un șcurtu chiro ira liberatâ du Turțaľ, atmosfera aclo ira multu hâriosâ-a Pitu Guli ncalicat pi cal albu intrâ ca heroi Crușuva. Imperia Otomanâ din Mpoli nu putea cama su hunupseascâ aistâ situații cu cari ira compromitaț ca mari puteari. Nâș ti un șcurtu adunarâ cama mari oasti și ncap cu Bahtiar-pașa di Pârleap traspirâ su ľa Crușuva. Câsâbâ ira nvârligat di tuti pârțâli di turțaľ. Bahtiar-pașa lu âcâțe Costa Njiclu al Bajdavela și lu pitrucu cu a lui dimândari: "S-prida tuț la ńila-a sultanlui" și cu ultimatimlu: "Ma s-nu s-prida și s-li apleacâ capitli câsâbâlu va s-hiba bombardat și aprimtu". Tu ștablu a revoluționarlor ahurhirâ s-miduiascâ disi su aproachi aistâ dimandari icâ s-nu-u aproachi. Voivodalu Todor Hristov deadi propuniri revoluționarľi Pitlu al Guliși dzâsi: "Cându iram bârbaț s-lu lom câsâbâlu, lipseaști și cabârbați s-lu apârâm.. dupu a țea s-adusi soluții s-lu dimândâ-a Turțalor câ câsâbâ Crușuva va s-hibâ apârat.

Dupu a țea ahurhi ofanziva di partea-a Turțâlor și dupu dauâ sâhâț pozițiili a revoluționarlu ira arupti a unâ cietâ putu s-esâ nafoarâ di nvârligarea turțeascâ. La localitatea Sliva chirura 40 di resculatori ncap cu voivodalu Todor Hristov. Bombardarea-a turțeacscâľei artilerii ahurhi s-ardâ câsâbâ Crușuva. Ia ti Pitlu ți dzâsi Naum Tomalevși: Dupu liberarea a câsâbâlui Pitu cu a lui armatuladz s-dusi tu hoara Birina, aproapea di Crușuva, cu 240 di armatuladz. Candu s-turna Crușuva, iu lo parti la adunarea-a voivodadzlor, lu lo fotograflu Cocia și tu muntili di Birina s fotografisi diadun cu cieta tutâ. Pitu Guli ira contra pridarea-a ștablui, Pitu s-dusi acasâ iu s-ghinui ci familia-a lui și di aclo trapsi ti Birina. Turțaľ cu a lor oasti, cari vinirâ dit hoara Crivogaștani, agudirâ și tu hoara Ostrilți. Pitu, nu putea ți facâ, și cu cieta-a lui trapsi câtrâ localitatea Cheatra-a Ursaľei. Turțaľ lu nvârligarâ di tuți pârțâli. Atumțea Pitlu al Guli lu țânu un scurtu zbor zbor a armatuladzlor a lui, u arsirâ arhiva și dupu ți u bârgarâ flambura revoluționarâ tu mesi, s bâșâre și ľrtatrâ un cu alantu și li acâțara pozițiili ti alumtari. Ahurhi un mari alumtu. Ma, turțâľ cari ira mulțâ, ľi vâtâmarâ pi giońľi di alumatori pânâ un.

Biblioyrathiľ[alâxire | modificare sursă]

  • Nico Popnicola-"Arhadziț armańi tu isturiľ".