Sari la conținut

Pazargik

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Acula di uruloyi alu Pazargik

Pazargik (vãryãreashti: Пазарджик; di-tu turtseashti: pazarcık, „pãzari cama njicu”) easti unu cãsãbã aflatu pi mejdili a arãului Maritsa, Notlu ali Vãryãrie. Easti capitala a Regiunãljei Pazargik shi meslu a municipalitãtsiljei cu idhyea numã.

Tu anlu 1992, cãsãbãlu avea 82.578 bãnãtori sh-tu 2001: 79.476. Estimarea trã anlu 2005 fu cã Pazargik ari 76.161 bãnãtori.

Isturii[alâxire | modificare sursă]

Pazargiklu fu faptu di Tãtarii yinits di Cetatea Albã (Tsitatea Albã) anlu 1485 pi mejdea di nastãnga a arãului.

Anlu 1837 adrarã Bisearica ali Dumnidzã-Fãcãtoarea – unu multu maxusu monumentu natsionalu, cunuscutu trã arhitectura shi trã pilichisirea a lui. Tru meslu secollui XIX, Parazgiklu agiumsi unu centru culturalu cama aleptu: si discljisi unã shculii tu 1847, unã shculii trã feati tu 1848, unu centru a comunitãtsiljei tu 1868 sh-unã adunari a muljeriloru – Prosveta – tu 1870.

Tu ahurhita a secollui XX, oaminii adrarã fabrici, mãgãzadz shi casi. Di-tu 1959 pãn-tu 1987 Pazargiklu lo locu di mesu administrativu a regiunãljei trã unã noao oarã, eara diznou di-tu 1999.

Ligãturi nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Commons
Commons