Paramiri aromâneaști

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search
 • Tinjia la muljiari – mushuteatsa atsea ma mari.
 • Adarã di hiru funii.
 • Cu darea trets amarea.
 • Na pãrãlu shi dãnji cãvgãlu.
 • Adratã shi nibãsheatã.
 • Lucredz tu giunaticu shi ti tindzã tu aushaticu.
 • Nu chiari nã pãduri fidãnjili anda cresc.
 • Tihea omlui s-toarnã ca a moarãljei vulvura.
 • Di-mbitatu s-asparu shi zurljii.
 • S-arcuti tiyãnicea shi aflã cãpachia.
 • Iu-i vrerari easti shi Dumnidzã tu mesi.
 • Acats un oaspi nãu, vecljilu s-nu lu agãrshestsã.
 • La pãndza minutã nu va acu grosu.
 • Lu voi ca neaua-n sinu.