Sari la conținut

Lingvisticâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Lingvistica (gr. γλωσσολογία) easti shtiintsa tsi studiadzã limbili. Omlu tsi shtii lingvisticã s-cljeamã lingvistu.

Tsintsili pãrtsã di-tu lingvisticã suntu: fonologia (cari caftã s-studiadzã boatsea i fonemili), morfologia (cari caftã s-studiadzã pãrtsãli a zboarãloru, ca cumu prefixili i conjugãrili), sintaxa (cari caftã s-studiadzã aradha cu cari sta zboarãli shi cumu si adrarã propozitsiili) shi semantica. Atsea di-tu soni lucreadzã cu noima zboarãloru.

Ca cumu pri limba romãneascã, zboru lingvisticã yini di-tu frãntseascã (linguistique)[1].

  1. Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zãstroiu, Noul dictsionar universal al limbii romãne.