La Steaua

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

La steaua cai apiri
I 'nã cali ahãt di lungã
Cã njilli di ani ilji furã elipsi
Lunjinãljei s'nã agiungã.

Vahi di multu s-astimsi tru cali
Tru lihuri nalbastri,
Ma munda-lji vixi tora
Anghilici vdealãljei a noastã.

Icoana steauljei tsi muri
anarga pri tselu s'alinã,
Iara anda nu s'videa
Adzã u videmu, sh'nu i.

Tut acshi anda a nostrã mirachi
Chiru tru noaptea ahãndoasã,
Lunjina stimtlui sivdã
Nã toruseashti nica.

_________________________________________________________________

dictiunariu


lihuri = lihuru-lihurã gr.pr. alargu multu

vixi = neolughismu dit latinlu vix; bash

toruseashti=zbor compus icã anorma /lat. in-orma. zbor dit meglenita.

( Nã anormã nica.)