Ice Bucket Challenge

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Persoanã cari lo Ice Bucket Challenge

Ice Bucket Challenge (Stihima a gãletsiljei di gljeatsã) easti unã campanie di donatsii trã agiutarea a atseloru cari aravdã di sclerozã lateralã amiotroficã (lãngoarea alu Charcot i lãngoarea Lou Gehrig) shi a cunoashteriljei a aestãljei lãngori, di cari tradzi shi Stephen Hawking.

La aeastã campanie luarã parti personalitãtsi Americani shi di itsido, pri-tu cari si numirã: Bill Gates, Lady Gaga, Oprah Winfrey, Shakira, Mark Zuckerberg.

Participantsii suntu cljimatsi s-vearsi tu capu unã gãleatã cu apã la temperaturã njicã (i amisticatã cu gljeatsã); multsã adrarã filmi tr-aestã, pi cari li pitricurã pi internetu shi mass-media, tu cari cljeamã pi alantsi s-facã idhyiu lucru.

Nomu easti cã, tu 24 di ori di la cljimari, lipseashti s-dai pãradz shi/i s-tsã vershi gãleata di apã cu gljeatsã pi cap. Filmulu lipseashti s-aibã numa a actsiunãljei caritabili la cari ljea parti shi numa a atseloru pi cari lji cljemi.