Gmina

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Comunã-alj Polandia

Comuna (polica: gmina, plural: gminy) easte parte printsipalã (pi nai ma njiclu nivel) di divizia teritorialã tu Polandia. Pãnã tu anlu 2004 avea 2,478 di comune. Zborlu gmina easte vinit di zborlu ghermãnescu Gemeinde, tsi spune "comunã" icã "comunitate".

Di tu anlu 1990, cãndu u-alãxi cama njicã gromada, comuna easte parte di bazã ali divizia administrativã. Are trei tipuri di comune tu Polandia:

  1. comuna di cãsãbã (comuna, comuna urbanã) (gmina miejska) - featse un cãsãbã
  2. comunã mixã (gmina miejsko-wiejska) - featse cãsãbã shi horle di anvãrligã
  3. comuna di hoarã (gmina wiejska) - featse mash hori

Caplu di leghislativã shi controlã a cathi unãljei comuna easte contsilu-a comunãljei (rada gminy). Puteare executivã easte tsãnuta di parte-a caplui a comunãljei: wójt (caplu-a comunãljei di hoarã), celnic (burmistrz, caplu-a comunilor mix shi di cãsãbã) icã prezidentu (prezydent, cap-a comunilor di cãsãbã cu cama multu di 100,000 bãnãtori).