Gicã Coadã

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
(yinitâ di la Gica Coada)

Gicã Coadã (faptu 15 Brumaru 1961, Tulcea, Dobrogea) easti unu cãntãtoru di-tu Romãnia, cu zãrtsini armãneshtsã.

Ira faptu pi 15 Brumaru 1961 tu comuna Beidaud, Giudets Tulcea di pãrintsã Armãnji, Dumitru shi Tana Coadã. Easte defterlu ficior a taifãljei, pi ningã daole surãri a lui Zoitsa shi Tsuca. Sã-nsurã tu anlu 1991 cu Mirela Cocea, cu cai au dao fumelji: Tania-Cãtãlina shi Dimitrie.

Tu anlu 1973 fudzi s-bãneadzã Bucureshlji, sh-dupu 3 anji ira debitant cã solistu vocal di muzicã-armãneascã. S-fãtsea cunuscut cu grupa a lui "Grailu Armãnescu". Ma nãpoi, pãnã la ahurhita a anjljor naodzãtsi, ira parte di grupa "Gramostea".

Ljea-parte pi tutile evenimente armãneshci - numtsã, pãtãgiune sh.a. tu Rumãnie sh-nãfoarã. Protlu turne di contserte nãfoarã di Rumãnie ira tu anlu 1987 tu URSS, Moscova shi Leningrad. Di Mailu anlu 1990 nica cãntã ti publica armãneascã tu Statile Unite ali Americhie - New York, Los Angeles, tu Ispania, Italia, Gãrtsia, Ghirmania, Republica Machedonia sh.a.

Pi ninga-atsea tsi cãntã ca solistu, poate shi s-gioacã pi instrumente muzicale, ca harmonica shi ghitara.

Tu presa romãneascã easte cãnãscut shi cã "Cãntãtorlu tsi nai ma ãlji ariseashce al Gheorghe Hagi".[1]

  1. Revista Star, București, 2008, nr.310 (11-17.06.2008).