Wikipedia:Di tu Republica ali Machedonia

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search

Naotãts[modificare sursă]

(cama nalile sãntu cama ãnghios)

  • 22 di Mai. Tu Bitule s-iurtusi "Dzua Natsionalã-a Armãnjlor"
  • 23 di Mai. Scularlji di Crushuva caftã s-u aibã limba armãnescã ti subiectu regular shi nu ca facultativ tu sculie. Crushuva easte uniclu cãsãbã tu lume iu limba armãnescã easte limba ofitsialã.
  • Alunar Tu Crushuva va s-ahurheascã "Seminar ti ãnvitsare-a limbãljei armãneascã" tu organizatsia-a Sutsatãljei ti Culturã "ART-CUL" a cui prezidentu easte domnul Hristo Hristoski-Mular, cai u-spuse conditsiile ti partitsipare tu emisia armãneascã "Scãnteao" pi Televizia Scopia.
Idhyia ashi tu Crushuva tu organizatsia-a activlui di tinirlji-a "Partiiljei a Armãnjlor dit (REI)Machedonia" s-tsãnu ãnvitsare-a limbãljei armãneascã ti membrilji-a lushciui organizatsia.
Nai ma nale lucru cai u-nvitsãm di tu REIMachedonia easte publicare-a vivliiljei "Sã-nvitsãm armãneashce" publicatã Scopia, a.a., di autorlji Sultana Shteriova, dascalitsa pi limba vurgareascã shi Goran Costov, dascal pi limba armãneascã.
  • Xumedru Muri Toshe al Proia, cãntãtor armãnescu di Crushuva, ReI Machedonia, cai ira nao pop-steao tu Balcan.

Isvuri di Nuntru[modificare sursă]

Isvuri di Nafoarã[modificare sursă]

Alti[modificare sursă]

Biblioyrafilj[modificare sursă]