Constelație

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Constelatsia Pegaslu

Constelatsia easti faptã di-tu nai ma multi steali shi s-veadi pi tseru. Zborlu yini di-tu limba latineascã: con- deadunu shi stella- steauã. Ca bunãoarã, constelatsilji suntu Ursa Major, Orionlu shi Andromeda.

Oficialu, ari 88 di constelatsilji moderni, anamisa di cari 12 suntu parti di-tu Zodiacu.