Sari la conținut

Confutsiu

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Confutsiu

Confutsiu (Chinezeascã: 孔子 icã 孔夫子, tr. "Anvitsatlu Kong", 551 E.N. - 479 Ε.N.), ira mare filosof dit Asia.
Confutsiu fu un anvitsat, minduitor shi filosof Chinedzu, mastea ma influenta dit sturia alastui popullu shi atilor dit Asia : Koreea, Giaponii i Vietnam.
Ahurhindalui cu anveturli a lui s-amintã Confutsianismlu , multu ma amãnat di nasa ti anfluipsi yinghit eti culturli shi bana dit Lihura-Apirita (Extremlu Orientu).
Alihea numa al Confutsiu ira K'ung Ch'iu ma a lui discipoli lu acl'imau K'ung Fu Tzu cai va s-dzãcã Tinisitlu Anvitsator K'ung.
Minduirea Confutsiana fu dãmãndatã prota oarã tru Evropa di preftu ezuit Matteo Ricci , ti latinidza numa di K'ung Fu Tzu tru Confucius.