Sari la conținut

Comâ

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Coma easti unã stari, unã halã di inconshtientsã tsi tsãni ma multu di shasi sihãts. Unu omu aflatu tu starea di comã, cu tuti cã easti nica yiu, procesele a lui di-nuntru negu nica, ama nu poati s-hibã dishtiptatã, nu poati s-aducheacsã lishor noima atsiloru tsi le avdi, veadi, sãmti. Nu poati s-da unã apandisi conshtientã la dureari, lunjinã i sunetu, nu poati s-ahurheascã unã actsiuni voluntarã shi ilj-lipseashtsi aroata normalã di somnu shi dishtiptari.

Zborlu yini di-tu veaclja limbã gãrtseascã, iu „κῶμα” (kõma) ari noima di „somnu adãncu”.