Bisearica di Dealihea al Isus

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Ansari la: navigatsia, câftari

"Bisearica di Dealihea al Isus" easte unã bisearicã independentã tsi ira formatã Beijing, Chinã anlu 1917. Azã nãsã are cãtrã 1,5 milionji di ãmbistimenji tu patrudzãtse sh-tsintsi di staturi. Bisearicã featse parte di lumache protestantã di Crishcinizmolu tsi inshea tu ahurhita-a secului yinghits. Cãrciunlu shi Pashcile nu s-yiurtusescu. Bisearicã easte nitrinitarã shi pistipseashce cã tutile ãnvitseri-a Vangheljlui lipseashce s-au referentse biblitse ta s-hibã sustsãnute ta s-putem s-fudzim di interpretatsiuri nibune. Bisearica aistã idhyia ashi are scupo s-u dyivãsescã Vangheljlu ti tutile natsie ninte di Yineare-atsea Dhefthera al Isus. Nãsã idhyia ashi ira unã di treile indighenitse biserits-di-acasã chinezeshce tsi existã di ninte comunizmolu s-u ljea Chinã anlu 1949.

Dzatsile doctrine[alâxire | modificare sursă]

Dzatsile doctrine di baze di bisearicã sãntu:

  1. Isus Hristos - Isus Hristos, Zborlu tsi si-featse om, muri pi crutsea ti ascãpare-a amãrtoshlor, s-anastasi pi dzua-a treia shi s-alinã tu Tserlu. Nãs easte uniclu Ascãpãtor ali umanitatea, Fãcãtorlu-a tserlui sh-a loclui, atsel mash unlu Dumnidzã di Dealihea.
  2. Biblia Ayia - Biblia Ayia, tsi easte adratã di Testamentulu atsel Veclju shi atsel Nao, easte inspiratã di Dumnidzã, dealihea unicã biblicã shi standardu ti bãnare crishcinã.
  3. Spiritlu ayiu - Apruchiare a Spiritlui ayiu easte garantsia ti aprucheare-a noastrã di Vãsilia tu Tserlu.Bisearicã pistipseashce cã "zburare pi limbe" easte provã ti aprucheare-a Spiritlui ayiu.
  4. Pãtãgiune - Pãtãgiune tu apã easte sacramentulu ti ljirtare-a amãrtiilor shi ti regheneratsia. Pistimenlji-u fac Pãtãgiunea tu Numa-a Domnului Isus Hristos cu caplu-a personãljei ãnghios shi complet bãgatã sum apã tsi easte naturalã.
  5. Cumnicãturã ayia - Cumnicãtura aya easte sacramentulu ti fãtseare di comemorasia a moartiljei di Domnulu Isus Hristolu. Nã-featse ta s-putem s-loam parte di truplu shi sãndzã-a Domnului a nostru shi s-him tu cumincãtura cu Nãs ta s-putem s-loam bana ti totãna shi s-him alinats pi Dzua di tu Sone. Mash unã pãne fãrã zime (mayia) shi bitur di auã easte ufilizatã di bisearicã.
  6. Dzua-a Sabbathlui - Dzua-a Sabbathlui easte Dzua Ayia, vluisitã shi ayificatã di Dumnidzã. S-featse cu gratsia-a Domnului ti comemoratsia-a fãtseariljei di Dumnidzãlu shi ascãpare shi cu umute ti discurmare ti totãna tu banã tsi va s-yinã. Contra di alantile denomantsie crishcineshci, bisearicã nica u-tsãne Sabbathlu Sãmbãtã sh-nu Dumãnicã.
  7. Ascãpare tsi easte datã di gratsia-a Dumnidzãlui prin pistipseare. Pistimenjlji lipseashce s-u alasã bana-a lor pi tu Spiritlu Ayiu ta s-yinã dupu ayiseare, s-u tinjiseascã Dumnidzãlu shi s-u va umanitate.
  8. Giudicãturã di Sone - Yineare-a Domnului Dheftherã va si s-facã pi Dzua di tu Sone cãndu Nãs va s-dipunã di tu tserlu s-da giudicãtura pi lumea: atselji ãndriptatslji va s-aprucheascã bana ti totãna, a atselji arãilji va s-hibã blãstimats ti totãna.
  9. Aspilare-a ciciorlor - Sacramentulu di aspilare-a ciciorlor da posibilitate ti unlu s-ljea parte cu Domnulu Isus. Idhyia ashi nãsã easte shi un comemorator constantu cã omlu s-aibã ayape, ayisire, aprinduire, ljirtare shi slujuire. Bisearica pistipseashce cã cathi unã personã cai u-apruche pãtãgiunea di apã lipseashce sã-lji hibã ciciorle aspilate tu numa di Isus Hristos.
  10. Bisearicã - Bisearicã di Dealihea di Isus, adratã di Domnulu Isus Hristos, prin Spiritlu Ayiu tu chirolu di "ploae di tu sone", easte biserica di dealihea restauratã di chirolu-a Apostolilor.

Vedz shi[alâxire | modificare sursă]