Sari la conținut

Bisearica di Dealihea al Isus

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

"Bisearica di Dealihea al Isus" easte unã bisearicã independentã tsi ira formatã Beijing, Chinã anlu 1917. Azã nãsã are cãtrã 1,5 milionji di ãmbistimenji tu patrudzãtse sh-tsintsi di staturi. Bisearicã featse parte di lumache protestantã di Crishcinizmolu tsi inshea tu ahurhita-a secului yinghits. Cãrciunlu shi Pashcile nu s-yiurtusescu. Bisearicã easte nitrinitarã shi pistipseashce cã tutile ãnvitseri-a Vangheljlui lipseashce s-au referentse biblitse ta s-hibã sustsãnute ta s-putem s-fudzim di interpretatsiuri nibune. Bisearica aistã idhyia ashi are scupo s-u dyivãsescã Vangheljlu ti tutile natsie ninte di Yineare-atsea Dhefthera al Isus. Nãsã idhyia ashi ira unã di treile indighenitse biserits-di-acasã chinezeshce tsi existã di ninte comunizmolu s-u ljea Chinã anlu 1949.

Dzatsile doctrine

[alâxire | modificare sursă]

Dzatsile doctrine di baze di bisearicã sãntu:

  1. Isus Hristos - Isus Hristos, Zborlu tsi si-featse om, muri pi crutsea ti ascãpare-a amãrtoshlor, s-anastasi pi dzua-a treia shi s-alinã tu Tserlu. Nãs easte uniclu Ascãpãtor ali umanitatea, Fãcãtorlu-a tserlui sh-a loclui, atsel mash unlu Dumnidzã di Dealihea.
  2. Biblia Ayia - Biblia Ayia, tsi easte adratã di Testamentulu atsel Veclju shi atsel Nao, easte inspiratã di Dumnidzã, dealihea unicã biblicã shi standardu ti bãnare crishcinã.
  3. Spiritlu ayiu - Apruchiare a Spiritlui ayiu easte garantsia ti aprucheare-a noastrã di Vãsilia tu Tserlu.Bisearicã pistipseashce cã "zburare pi limbe" easte provã ti aprucheare-a Spiritlui ayiu.
  4. Pãtãgiune - Pãtãgiune tu apã easte sacramentulu ti ljirtare-a amãrtiilor shi ti regheneratsia. Pistimenlji-u fac Pãtãgiunea tu Numa-a Domnului Isus Hristos cu caplu-a personãljei ãnghios shi complet bãgatã sum apã tsi easte naturalã.
  5. Cumnicãturã ayia - Cumnicãtura aya easte sacramentulu ti fãtseare di comemorasia a moartiljei di Domnulu Isus Hristolu. Nã-featse ta s-putem s-loam parte di truplu shi sãndzã-a Domnului a nostru shi s-him tu cumincãtura cu Nãs ta s-putem s-loam bana ti totãna shi s-him alinats pi Dzua di tu Sone. Mash unã pãne fãrã zime (mayia) shi bitur di auã easte ufilizatã di bisearicã.
  6. Dzua-a Sabbathlui - Dzua-a Sabbathlui easte Dzua Ayia, vluisitã shi ayificatã di Dumnidzã. S-featse cu gratsia-a Domnului ti comemoratsia-a fãtseariljei di Dumnidzãlu shi ascãpare shi cu umute ti discurmare ti totãna tu banã tsi va s-yinã. Contra di alantile denomantsie crishcineshci, bisearicã nica u-tsãne Sabbathlu Sãmbãtã sh-nu Dumãnicã.
  7. Ascãpare tsi easte datã di gratsia-a Dumnidzãlui prin pistipseare. Pistimenjlji lipseashce s-u alasã bana-a lor pi tu Spiritlu Ayiu ta s-yinã dupu ayiseare, s-u tinjiseascã Dumnidzãlu shi s-u va umanitate.
  8. Giudicãturã di Sone - Yineare-a Domnului Dheftherã va si s-facã pi Dzua di tu Sone cãndu Nãs va s-dipunã di tu tserlu s-da giudicãtura pi lumea: atselji ãndriptatslji va s-aprucheascã bana ti totãna, a atselji arãilji va s-hibã blãstimats ti totãna.
  9. Aspilare-a ciciorlor - Sacramentulu di aspilare-a ciciorlor da posibilitate ti unlu s-ljea parte cu Domnulu Isus. Idhyia ashi nãsã easte shi un comemorator constantu cã omlu s-aibã ayape, ayisire, aprinduire, ljirtare shi slujuire. Bisearica pistipseashce cã cathi unã personã cai u-apruche pãtãgiunea di apã lipseashce sã-lji hibã ciciorle aspilate tu numa di Isus Hristos.
  10. Bisearicã - Bisearicã di Dealihea di Isus, adratã di Domnulu Isus Hristos, prin Spiritlu Ayiu tu chirolu di "ploae di tu sone", easte biserica di dealihea restauratã di chirolu-a Apostolilor.