Sari la conținut

Bâcă

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Bãcã
The Evoltion of the skirt, Harry Julius, 1916

Bãca icã fusta easti unu stranjiu di muljeari tsi s-poartã di la mesi shi nghios sh-cari, deadun cu bluza (cãmeasha) di pisuprã s-poartã tu loc di fustani; unã soi di stranj lungu muljirescu (di-aradã di lãnã) tsi s-poartã sum fustani.