Apunti

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Apuntea Acashi-Caicio tu Yiaponii, tu aestu momentu nai ma lunga apunti tu lumea tutã.

Apuntea easti constructsii adratã ti tritseari di unã parti pi alantã a locurlor naturali ica adrati di om. Scupolu ali apuntea easti s-agiutã oaminjlj, amãxili shi pamporili s-poatã s-treacã pisti ea. Apuntea poati s-hibã adratã di materiali diferenti. Protili apuntsã eara adrati di lemnu.

Construarea a apuntsãlor ahurhi nica tu chirolu arhaic shi s-deavelopa ashi cum s-developa shi sotsietatea cum shi progreslu tu sferi diferenti di tehnica. Protili apuntsã eara cãdzuti leamni pisti putotslji cari eara ufilisitã ca idei ti adrari apuntsã di lemnu, a ma anclo s-adra apuntsã shi di cheatrã, a dupu atsea shi cu constructsii di metal.

Unã di nai ma cãnãscutili apuntsã tu Machidunii easti Apuntea di cheatrã, tu cãsãbãlu Scopia.

Apuntea ca temã tu arta shi tu cultura popularã[alâxire | modificare sursă]

Apuntea ca temã tu literatura[alâxire | modificare sursă]

 • „Pit apuntsãlji“ - poezii a poetesãljei machiduneascã Nicolina Andova di la anlu 2013.
 • „Apuntea pi Jepa“ (sãrbeashti: Most na Žepi) - pirmif a scriitorlui yiugosloven Ivo Andrich.
 • „Nau suntu haudzãts shi nau di ori“ — shcurtu pirmif a scriitorlui dit Austrii Tomas Berhnard di la anlu 1978.
 • „Apunti“ - poezii a poetlui yiugosloven Mac Dizdar.
 • „Tserbul shi apuntea“ — pirmif ti fumelji a scriitorlui machidunescu Chiro Donev di la anlu 2013.
 • „Apuntea pi Rada“ — pirmif ti fumelji al Chiro Donev di la anlu 2013.
 • „Apunti“ - poezii a poetlui frantsuzescu Victor Igo.
 • „Apuntea“ — poemã a poetlui machidunescu Blaje Coneschi.
 • „Apuntea Bruclin“ (ruseashti: Бруклинскиҋ мост) - poezii a poetlui rusescu Vladimir Maiacovschi di la anlu 1925.
 • „Masturlu shi apuntea“ - poezii a poetlui machidunescu Ante Popovschi.
 • „Apuntea di chatrã“ - carti cu poezii di poetlu di Ceshca Yiaroslav Saifert di la anlu 1944.
 • Apuntea di Londra“ - carti a scriitorlui frantsuzescu Lui-Ferdinand Selin di la anlu 1964.
 • „Apunti“ - poezii a poetlui di Polsca Leopold Staf.
 • „Oaminj pi apuntea“ - poezii a poetesãljei di Polsca Vislava Shimborsca.

Apuntea ca temã tu muzica[alâxire | modificare sursă]

 • „Apunti“ - cãntic a grupãljei machiduneascã ti muzicã Anastasia di la anlu 1998.
 • „Apuntea“ (anglicheashti: The Bridge) — cãntic a cãntãtorlui americhescu Scot Vocher (Scott Walker)“ di la anlu 1968.
 • „Apunti nji adra nau masturi“ - folc cãntic ali Vasca Ilieva.
 • „Apuntsã pisti apili ayri“ (anglicheashti: Bridge Over Troubled Water) - poezii di idghiul album al americhescul duo Pol Saimon shi Art Garfanchel di la anlu 1970.