Alexandru Marli

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search
Alumta di la Issos

Alexandru Marli fu unu vãsãlje Makedonu (Armãnu) tsi s alinã pi scamnu la ilichia di 20 anji dupu tsi fendi a lui Filip, fu vãtãmatu. Nãsu cumãndusi campania di apitruseari a Babilonlui pi scamnul a curi irra vãsãljelu Darius.

  • Alexandru s luyursea Hiulu Alu Dumidzã tsi lipseashti s adarã vrearea Lui pisti locu. S adarã unã Amirãrie mundialã sh s eliftiriseascã tuti populli ditu lumi. Nica di njicu dadã-sa i-apruche minduiarea cã nãsu iasti hiulu alu Zeus-Amon tsi s amintã tas cumãnduseascã tutã lumea. Tu Misirie (Eghiptu) fu luyursitu Faraon sh di di alihea hiulu alu Amon (Zeus). Tu folklorlu Uvrescu (Jew) iara mutritu ca Mesia di cari asburãrã profetslj tu Veaclea Clirunumilj. Tutu tu aestã carti profetlu Daniel avu unã ducheari Dumidzascã ti surparea Babilonlui. (Daniel 8 Veaclja Clirunumilj).


Izvuri di nuntru[alâxire | modificare sursă]

Isvuri di Nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Alti[alâxire | modificare sursă]

Caduri[alâxire | modificare sursă]