Alchiviadi al Nusha

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Sari la navigare Sari la căutare
Alchibiad al Nusha

Identitetu[alâxire | modificare sursă]

Alchiviadi al Nusha (numa sãrgh.Бранислав Нушић) Branislav Nushici easti faptu tu 20 di sumedru anlu 1864 tu Smederevo ( Sârbii ) a muri tu 19 di yinar anlu 1938 tu Biligradi. Nusha easti di dadâ Ljubitsa di familia al Caspar, cari ira di Bosna dit câsâbâlu Bârceco shi ira sârbâ, shi tatâ Gheorgies Nusha cari ira di Clisura ( tu Gârtsii ).

Nusha ghimnazia u nvitsâ Biligradi a studiili di ndreptu li bitisi Biligradi tu anlu 1886 Nâs ca voluntar lo parti tu sârbescul- vurgareascu polim tu anlu 1885. Branislav lucrâ tu multi locuri, anamisa di cari tu diplomatii, ncap tu sârbescul conzulatu tu câsâbâlu Prizren tu turtsescul chiro, ira chef tu districtul di Bituli, ghini ma nai cama lungu period armasi pi functsia ca director la teatrul tu Biligradi, Scopia, Novi Sad shi Saraevo shi tu ministuriatlu ti educatsii a li Yugoslavii ( ira protlu shef tu depatmentul di arti). Fantazer shi multu bun organizator dâdea initsiativi ti multi actsii sotsiali shi cu susctses li adultsea pânâ mardzinâ titi idei.Nai cama marli comediograf sârbescu dupu Steria Popovici, initsiator shi redactor a revitsâljei Predionica ( Torcâtoarâ ), , protlu conducâtor tu libera Bituli, organizatorlu a teatrului shi director a teaturlui Scopia tu anlu 1913, redactor a jurnalui Srpski jug ( Sârbescul not) protlu conducâtor tu ministarijatlu ti ndreptu tu Biligradi tu anlu 1919 shi nai cama popularlu jurnalistu tu dzuarlu Politika di Biligradi.


Izvuri di nuntru[alâxire | modificare sursă]

Isvuri di Nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Alti[alâxire | modificare sursă]

  • Nico Popnicola:"Arhadzits armanji tu isturilj".