Sari la conținut

23 Mai

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
  • 1905 Sultanlu Otoman, Abdul Hamid Dheftherlu u-nsimnã documentulu "Iradeo" cu tsi-a Armãnjlor lã-dide ãndrepturle natsionale cu tsi Armãnjlji puturã s-alegã muhtãri (celnits)-a lor aclo iu bãnarã, s-aibã limba armãneascã tu sculiile-a lor, s-aleagã inspectori di sculie armãneshci shi s-u au limba armãnescã tu biseritsle. Vizirlu Mare Safet Pasha u-nsimnã Communiquelu unã dzuã dupu atsea shi lã-dide tu shcire-a Patriarhishcilor s-nu bagã chedits piste ãndrepturle aiste.
  • 1991 Armãnjlji cu sutsãtsle-a lor adusirã detsizie s-u ãnsimnedzã aistã dzuã ca Dzua Natsionalã-a Armãnjlor.
  • 2007 Cu detsizia-a Parlamentului ali Republica ali Machedonia a Armãnjlor lã-si dide ãndreptu s-u ãnsimnedzã Dzua Natsionalã ca dzua di sãrbãtore di stat.