Ńiercuri

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã

Njiercurea easti dzua dit mesea di siptãmãnã, namisa di Martsã shi Gioi.

Etimologie: Mercurii dies (l.lat.) = Dzuã-alu Mercur