Apostol Margarit

Di Wikipedia, Entsiclopedia liberã
Jump to navigation Jump to search

Identitetu[alâxire | modificare sursă]

Apostol Margarit

Marli propagator, un om extraordinar, promotor di nyiari ideia shi fundatorlu a sculiilor rumâneashti pi Balcan, ira Apostol Margarit, ti marli jali, Armân di tipica armâneascâ hoarâ Avdela. Margarit li fundâ sculiili dit Avdela (1865) shi Clisura (1868) .

Apostol s- featsi tu hoarâ armâneascâ Avdela tu anlu 1834, cari hoarâ deadi cama multsâ nvitats membri di familia Papahagi, marli poet Nushi Tuliu shi altsâ. Apostol u bitisi sculia gârtseascâ shi lucra ca dascal tu gârtseasca sculii tu hoara armâneascâ Vlaho Clisura. Ira bun pedagog shi ca ahtari ayonja duchi câ sculiarlji cu mari zori pot su achicâseascâ limba gartseascâ, câ tsea easti limbâ xeanâ. Dupu multi minduir agiumsi pânâ la unâ concluzii ca ficiorlji Armânj nu pot s-nveatsâ pi gârtseashti shi câ di a tsea nvitsari sculiarlji nu va s- aibâ mari agiutor. Di a tsea itii Apostol adusi detsizii/ apofazi s- nu hibâ cama dascal gârtseascu shi tricu tu Clisura, iu s- featsi dascal rumâneascu.

Ca dascal rumâneascu spusi mari activitati sculiarlji la sculia rumâneasca s-hibâ tsi cama bun organizats. Ti marea activitati tsi u spusi ti organizarea sculii rumâneashti. shi ti marea contrâ tsi lu fâtsea-a Gretslor, di partea a rumânescului guverneru ira numit ti director pisti tuti sculii rumaneashti dit Machidunii. Apostol Margarit muri tu 25 di sumedru anlu 1903 Bituli shi easti ngrupat la armâneashtili mârmintsâ.


Izvuri di Nuntru[alâxire | modificare sursă]

Izvuri di Nafoarã[alâxire | modificare sursă]

Alti[alâxire | modificare sursă]

Biblioyrathilj[alâxire | modificare sursă]

  • Nico Popnicola: "Arhadzits armanji tu isturilj".